Academy of Music, Theater and Fine Arts

Acte normative interne

Politici și strategii AMTAP

Carta Universitară AMTAP

Strategia de cercetare și creație pentru anii 2015-2020

Planul strategic al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice pentru perioada 2018-2022

Politica accesului deschis a AMTAP

Strategia de internaționalizare a AMTAP pe perioada 2018-2022 NEW!!!

Organe de conducere ale AMTAP

Codul Deontologic AMTAP

Regulamentul Senatului AMTAP

Regulamentul CDSI AMTAP

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului științific AMTAP

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Etică AMTAP

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Electorale a AMTAP

Regulamentul Senatului Studențesc 

Ocupare post

Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de conducere AMTAP

Regulamentul privind modul de alegere a Rectorului AMTAP

Metodologia de recrutare, angajare și promovare a personalului didactic, științifico-didactic și științific

Regulament de conferire a titlurilor științifico-didactice (Model  CerereFișa de evaluare-Conferențiar universitarFișa de evaluare-Profesor universitar)

Acte normative privind organizarea si funcționarea subdiviziunilor universitare

Regulamentul de activitate a Secției Integrare europeană și mobilitate academică a AMTAP

Regulament instituțional de funcționare a căminelor din subordinea AMTAP

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Secției Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară

Acte normative privind activitatea științifică și de creație AMTAP

Regulamentul activității științifice și de creație

Metodologia de aprobare spre publicare a lucrărilor științifice, științifico-metodice și didactice în cadrul AMTAP

Regulamentul desfășurării și organizării Conferinței Științifico-practice a studenților și masteranzilor AMTAP

Admiterea

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă şi de master (ciclul I, II) la AMTAP

Studii universitare

Metodologia de organizare a Examenului de finalizare a studiilor superioare de licență și de master. Sesiunea de vară, anul universitar 2019/2020 NEW!!!

Regulamentul de organizare a studiilor superioare de Licență (Ciclul I) NEW!!!

Regulament ECTS 2015

Regulament de organizare și funcționare a procesului de învățământ bazat pe sistemul european de credite transferabile (ECTS) 

Regulament cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master

Contract tip de studii superioare de licență

Regulament privind evaluarea activității de învățare a studenților

Regulament privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență

Regulament privind activitatea de ghidare și consiliere în carieră

Regulamentul cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetare în AMTAP

Regulament privind normarea activității științifico-didactice a personalului științifico-didactic și didactice

Regulament cu privire la activitatea juriilor (Comisiilor de analiză) în rezolvarea situațiilor excepționale ale studenților în AMTAP 

Regulamentul AMTAP cu privire la mobilitatea academică

Regulament privind stagiile de practică

Regulamentul de organizare și funcționare a bazelor de practică din cadrul AMTAP

Regulament Antiplagiat NEW!!!

Managementul calității

Regulament privind Sistemul de Management al Calității Studiilor în cadrul AMTAP

Strategia Managementului Calității Studiilor pentru perioada 2016-2020

Manualul Calității

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Asigurare a Calității Studiilor din cadrul facultății AMTAP

Regulament privind evaluarea periodică a performanțelor cadrelor didactice universitare

Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Regulament instituțional de inițiere, proiectare, aprobare, monitorizare, revizuire și evaluare periodică a programelor de studii de licență și master

Gestionarea informației

Regulament cu privire la pagina web oficială a AMTAP și paginile web ale subdiviziunilor AMTAP

Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Alte documente

Regulament de ordine internă al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Nomenclatorul serviciilor cu plată

Taxele de studii pentru anul universitar 2018-2019

Decizie cu privire la aprobarea condițiilor de acces pe proprietatea publică

Regulament privind sistemul de salarizare în Instituția Publică  „Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice”

Normativele de personal pentru funcțiile de conducere pentru  anul 2019

Metodologia de stabilire a taxelor de studii

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.