Academy of Music, Theater and Fine Arts

List of documents

CICLUL I — LICENŢĂ

 • actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
 • diplomele de gradul I-III obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale la discipline de studiu, precum şi diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei sau de ministerele de resort;
 • 6 fotografii 3×4 cm;
 • adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă pentru copiii orfani şi copii rămaşi fără îngrijirea părinţilor care au statut de copil orfan;
 • certificatele medicale corespunzătoare care indică gradul de invaliditate al candidaţilor sau al părinţilor acestora;
 • actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special; certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;
 • certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • certificatul despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naştere ale copiilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
 • confirmarea apartenenţei la familii de romi;
 • extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 • certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii pentru absolvenţii liceelor din România, promoţia anului admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior;
 • recomandarea direcţiei de învăţământ a autorităţii administraţiei publice locale sau adeverinţa de la locul de muncă al părinţilor pedagogi pentru înscrierea la concursul de admitere la specialităţile din cadrul domeniului general de studiu Ştiinţe ale educaţiei;
 • copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);
 • 3 copii ale buletinului de identitate (paşaportul) cu viza domiciliului permanent; o copie a buletinului de identitate (paşaportul) cu viza domiciliului permanent a unuia din părinţilor; o copie a livretului militar sau adeverinţa de premilitar (p/u băieţi).
 • portofoliu cu lucrări proprii (pentru candidaţii la specialităţile Compoziţie, Arte plastice, Arte decorative aplicate, Design, Scenografie, Multimedia).Notă:
  a) Copiile documentelor menţionate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere se vor anexa la cererea de înscriere în concurs.
  În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar în instituţia dată, acesta, la dorinţă, poate anexa la cererea de înscriere documentele în original.

CICLUL II — MASTER

 • actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
 • 6 fotografii 3×4 cm;
 • CV (Curriculum Vitae);
 • fișa personală;
 • livretul militar sau adeverinţa de premilitar + copie (p/u băieţi);
 • 3 copii ale buletinului de identitate (paşaportul) cu viza domiciliului permanent;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere.
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.