Academy of Music, Theater and Fine Arts

Admiterea

Școala Doctorală în domeniul Studiul artelor și Culturologie din cadrul AMTAP, anunţă concurs pentru admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III (cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract) pentru anul de studiu 2019-2020 în conformitate cu ordinul Ministerului Educaţiei nr. 504 din 22 iunie 2017.

La procedura de admitere la studii de doctorat, au dreptul să participe numai absolvenții cu diploma de studii superioare de master sau echivalentă acesteia, din R. Moldova și din străinătate, conform legii.

Admiterea se va efectua în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 conform prevederilor Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III; Hotărârii Guvernului nr. 210 din 04 aprilie 2017 Privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2019-2020.

Pentru Școala Doctorală în domeniul Studiul artelor și Culturologie au fost alocate 15 locuri cu finanţare de la bugetul de stat.

Lista proiectelor de doctorat 2019 aprobate de Ministerul Educației.

În AMTAP studiile universitare de doctorat se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă. Durata ciclului de studii cu frecvenţă la zi este de 3 ani, cu frecvenţă redusă – 4 ani. Participanţii la aceste studii obţin calitatea de doctorand.

Condiţiile de admitere şi de studii pentru cetăţenii străini şi apatrizi sunt aceleaşi ca pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Concursul se organizează simultan pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă. Admiterea la doctorat se face în bază de concurs, în condiţii de transparenţă.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere la un singur program de doctorat.
Pentru înscriere la doctorat candidatul prezintă dosarul de înscriere la concurs. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. După încheierea perioadei de înscriere specialitatea ştiinţifică şi forma de învăţământ nu pot fi modificate!

CALENDARUL ADMITERII

CERINŢE ADMITERE DOCTORAT

ACTELE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

 1. Cerere de înscriere pe numele Rectorului AMTAP;
 2. Actul de studii (în original) şi o copie a acestuia, cu anexa sau suplimentul la diplomă;
 3. Extras din procesul-verbal al şedinţei Comisiei de finalizare a studiilor de Masterat sau recomandări din partea a doi specialişti cu grad ştiinţific/titlu artistic în domeniu;
 4. Curriculum vitae Europass;
 5. Copia buletinului de identitate;
 6. Copia carnetului de muncă;
 7. 3 fotografii tip pașaport;
 8. Chitanța de achitare a taxei de înscriere. Taxa de înscriere — 40 lei;
 9. Lista actelor depuse;
 10. Un dosar tip mapă (carton, fără șină)

– pentru doctoratul științific: lista lucrărilor ştiinţifice elaborate (publicate sau susţinute în reuniuni ştiinţifice) și un referat ştiinţific (15-20 pagini), la tematica viitoarei teze;
– pentru doctoratul profesional: lista creațiilor proprii (publicate/ interpretate/ montate pe scene profesioniste/ prezentate în expoziții personale, colective sau de grup) sau a repertoriului abordat în instituţii de artă profesioniste, copii de pe afișele sau programele manifestărilor artistice relevante cu participarea candidatului și oferta de cercetare (3-5 pagini).

Notă: Candidații pentru tipul de doctorat profesional:

 • Candidaţii pentru subdomeniul Interpretare muzicală, vor depune odată cu dosarul de înscriere Lista de repertoriu/Programul recitalului;
 • Candidaţii la profilurile Dirijat cor academic şi Dirijat orchestră vor depune odată cu dosarul DVD-urile cu înregistrările autentice ale concertelor susţinute);
 • Candidaţii pentru subdomeniile ActorieRegieCoregrafie și Dans vor depune odată cu dosarul de înscriere lista de repertoriu artistic-interpretativ (10 titluri).
 • Candidaţii pentru specializările: Artă cinematografică, televiziune şi alte arte audiovizuale; Arte plastice și decorative; Design vestimentar și al produselor textile vor depune odată cu dosarul DVD-urile cu înregistrările autentice.

Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia celor care şi-au făcut studiile în România sau Rusia) vor prezenta traducerea diplomei, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acestuia de către Ministerul Educaţiei.

Cetățenii altor state și apatrizii pot participa la concurs doar cu taxă. Ei vor depune suplimentar următoarele acte:

 1. Copia pașaportului;
 2. Certificatul eliberat de Ministerul Educației din țara de origine confirmând pentru fiecare diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei, descrierea sistemului de notare;
 3. Certificat de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de școlarizare;
 4. Asigurare medicală, cazare și trai;
 5. Certificat de cazier judiciar;
 6. Certificat medical HIV/SIDA.

Dosarele se depun la Biroul Școlii doctorale, 304, bl.I

Joi 12.00 14.00
Luni 16.30.-18.00

Date de contact:
Director Dr. Svetlana Badrajan 069661622
Secretar Corina Țaca 068857115

DATE DE CONTACT:

str. A. Mateevici, 87, etajul 2,
Secția studii (biroul 59).

Telefon de contact: 022-245-334

Rezultatele admiterii la studii superioare de doctorat (ciclul III), anul de studii 2019-2020

 
 
 
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.