Academy of Music, Theater and Fine Arts

The Senat of AMTFA

Senatul este autoritatea supremă de conducere a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Moldova. Acesta garantează libertatea academică şi autonomia universitară, reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universitar.

Senatul controlează, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare şi prevederile Cartei Universitare a AMTAP, activitatea conducerii executive, exercitată de către Rector și Consiliul de Administrație.

Hotărârile Senatului, adoptate cu numărul necesar de voturi privind problemele examinate sunt obligatorii pentru toate subdiviziunile Academiei şi pentru toţi membrii comunităţii academice

Senatul este în drept să pună în dezbatere orice problemă privind procesul de studii, de cercetare ştiinţifică sau activitate artistică, precum şi chestiuni ce ţin de activitatea social-economică a Academiei

Senatul este format din personal ştiinţifico-didactic şi nedidactic, din studenţi și reprezentanţi ai organelor sindicale. Membrii Senatului sunt aleşi la adunarea generală a corpului profesoral-didactic al facultăţii prin vot secret. Durata mandatului Senatului este de 5 ani, fiind sincronizată cu durata mandatului rectorului.

Senatul activează în baza unui Program de activitate elaborat și aprobat anual de către Senat.

Componenţa Senatului pentru legislatura 2016-2021 a fost aleasă în conformitate cu Regulamentul-cadru  privind organizarea şi funcţionarea  organelor de conducere ale instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova, pus în aplicare prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 10 din 14.01.2015.

Președinte al Senatului AMTAP este rectorul Academiei – Victoria Melnic, doctor, profesor universitar, Maestru în Artă.

Secretarul științific al Senatului AMTAP este Ruslana Roman, doctor, conferențiar universitar interimar.

 

Senatul AMTAP are următoarele competențe și atribuţii:

 

 • Asigură respectarea principiului libertăţii academice şi al autonomiei universitare;
 • Examinează probleme de strategie, de concepţie şi dezvoltare a Academiei;
 • Examinează chestiuni principale privind activitatea didactică, științifică și de creație;
 • Elaborează şi aprobă Carta universitară;
 • Aprobă acte normative de ordin intern: Regulamentul Senatului, Regulamentul Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională, Regulamentul Consiliului Ştiinţific, Regulamentul Consiliului de Administraţie, Regulamentul de admitere la studii, regulamentele facultăţilor, departamentelor academice, catedrelor, precum şi alte acte regulatorii de ordin intern;
 • Aprobă Planul de dezvoltare strategică instituţională;
 • Aprobă bugetul instituţiei;
 • Elaborează şi aprobă metodologiile şi regulamentele de organizare a activităţilor şi programelor academice de formare profesională iniţială şi continuă (planurile de învăţământ pentru studiile universitare de licenţă, masterat şi doctorat şi eventualele modificări ale acestora, curriculum-urile disciplinelor ș.a.), de cercetare, de activitate științifico-metodică şi de creaţie artistică, planul de asigurare a calităţii;
 • Aprobă programele pentru studiile postuniversitare de postdoctorat;
 • Elaborează şi aprobă metodologiile şi regulamentele de recrutare, angajare şi evaluare a cadrelor didactice;
 • Aprobă structura organizatorică şi funcţională a instituţiei, înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea subdiviziunilor structurale ale AMTAP;
 • Elaborează şi aprobă Regulamentul privind modul de alegere a rectorului AMTAP, în baza Regulamentului-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei;
 • Confirmă, fără drept de modificare, lista membrilor Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională;
 • Acordă titlul de Doctor Honoris Causa, înaintează candidaturi pentru conferirea titlurilor onorifice și distincțiilor de stat;
 • Organizează şi desfăşoară concursurile pentru ocuparea posturilor ştiinţifico-didactice, ştiinţifice şi manageriale vacante;
 • Prezintă candidaţii pentru conferirea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice (profesor universitar, conferenţiar universitar), în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Aprobă şi recomandă autorităţii publice competente spre confirmare componenţa consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat;
 • Instituie consilii ştiinţifice specializate, desemnează membrii seminarelor de profil şi/sau membrii comisiilor de problemă la specialităţile acreditate şi conducătorii acestora, care vor fi responsabili de estimarea tezelor de doctor/doctor habilitat;
 • Propune candidaturi pentru abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat;
 • Confirmă sau schimbă, la propunerea şcolilor doctorale conducătorii (consultanţii) de doctorat şi aprobă/modifică temele tezelor de doctorat;
 • Aprobă Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii AMTAP;
 • Aprobă lista studenţilor propuşi pentru acordarea burselor de merit;
 • Aprobă încheierea contractelor de cooperare interuniversitară şi iniţiază relaţii internaţionale pe plan ştiinţific, artistic, didactic etc.;
 • Aprobă afilierea AMTAP la organisme academice şi profesionale naţionale şi internaţionale;
 • Anual examinează şi aprobă raportul rectorului cu privire la activitatea instituţiei de învăţământ;
 • Confirmă dările de seamă ale subdiviziunilor ştiinţifico-didactice, ale Consiliului Științific și ale Consiliului de administrație, rezultatele admiterii şi examenelor de licenţă și de master;
 • Aprobă graficul procesului de studii pentru toate ciclurile de învățământ;
 • Examinează chestiuni principiale privind dezvoltarea economică şi socială a AMTAP, utilizarea fondurilor;
 • Aprobă rapoartele subdiviziunilor respective cu privire la structura şi executarea bugetului, la stabilirea căilor de obţinere a unor venituri suplimentare etc.
 • Propune Ministerului Culturii și Ministerului Educaţiei strategii de dezvoltare şi reformare a sistemului naţional de învăţământ superior în domeniul culturii și artelor în contextul integrării în spaţiul european al învăţământului superior
 • Avizează favorabil şi propune spre aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională decizii privind:
  – dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului AMTAP;
  – iniţierea şi închiderea programelor de studii;
  – taxele de studii și de cazare;
  – metodologia de salarizare şi stimulare a personalului AMTAP;
  – aprobarea Regulamentului de premiere a cadrelor universitare pentru activitate didactică şi ştiinţifică;
  – activităţile de antreprenoriat, parteneriatele public-private şi cooperarea AMTAP cu mediul artistic și cel de afaceri;
  – angajarea în consorţii şi fuzionarea AMTAP cu alte instituţii de învăţământ superior.

COMPONENȚA NOMINALĂ A SENATULUI AMTAP

NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
MELNIC Victoria
Rector AMTAP, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă
BEREZOVICOVA Tatiana
Prim-prorector activitate didactică, doctor în studiul artelor, profesor universitar interimar, Maestru în Artă
COMENDANT Tatiana
Prorector activitate științifică şi de creaţie, doctor în sociologie, conferențiar universitar
BUTUCEA Ion
Prorector în probleme de administrare şi gospodărie
GALAC Lucia
Conferențiar universitar interimar, șef catedră Management artistic și Culturologie
ANDRIEȘ Vladimir
Doctor în studiul artelor, profesor universitar interimar, șef departament Instrumente orchestrale
AVASILOAIE Rodica
Director Biblioteca AMTAP
BADRAJAN Svetlana
Doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, departamentul Muzicologie, compoziție și jazz
BOLBOCEANU Zinaida
Conferențiar universitar interimar, Artist al poporului, catedra Muzica populară
BOTNARU Ana
Lector universitar, departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne
CAIREAC Tamara
Doctor în filosofie, conferențiar universitar, Om Emerit, șef catedră Management artistic și Culturologie
CEH Lucia
Masterandă anul I, departamentul Artă teatrală
CIOBANU Ioana
Studenta anului II, departamentul Arte decorative și sculptură
COLÂBNEAC Alexei
Profesor universitar, Maestru în Artă, departamentul Arte plastice
DRUC Vladimir
Profesor universitar interimar, Maestru în Artă, șef departament Multimedia
DUBCEAC Marcela
Studenta anului III, departament Arta coregrafică și performanță motrică
DUMITRAŞCU Leonid
Lector superior, șef departament Design
FILIP Oxana
Conferențiar universitar, Maestru în Artă, șef catedră Pedagogie muzicală
FRUNZE Elena
Lector universitar, șef departament Arte decorative și sculptură
GAJU Emil
Conferențiar universitar interimar, Maestru în Artă, departamentul Artă teatrală
GUŢU Zoia
Doctor în pedagogie, profesor universitar interimar, șef departament Arta coregrafică și performanță motrică
HĂRUŢĂ Petru
Lector universitar, șef secție Muzica ușoară și jazz
ICHIM Gheorghe
Conferențiar universitar, Artist Emerit, departamentul Instrumente orchestrale
ISTRATI Liliana
Masteranda anului I, departamentul Canto academic și dirijat
JABINSCHI Valeriu
Lector superior, departamentul Arte plastice
LAPICUS Anatolie
Profesor universitar, Maestru în Artă, șef departament Pian
LOZOVANU Vladimir
Lector universitar, şef catedră Discipline tehnico-teoretice în arte vizuale
MATEI Iurie
Conferențiar universitar interimar, șef departament Arte plastice
MELNIC Tamara
Doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, șef secție Pian general
NICHITCENCO Victoria
Doctor în studiul artelor, conferențiar universitar interimar, departamentul Canto academic și dirijat
PANFIL Lidia
Profesor universitar, Artist al poporului, departamentul Artă teatrală
PLAŢINDA Svetlana
Decan FAP, lector universitar, departamentul Arte decorative și sculptură
REABOŞAPCA Ludmila
Doctor în studiul artelor, profesor universitar, departamentul Pian
SPÂNU Ecaterina
Studenta anului IV, departamentul Muzicologie, compoziție și jazz
STATI Igor
Masterand anul I, departamentul Instrumente orchestrale
STEPAN Ilona
Conferențiar universitar, Maestru în Artă, departamentul Canto academic și dirijat
TÎRŢĂU Svetlana
Decan FTFD, doctor în teatrologie-filmologie, profesor universitar, Om Emerit, catedra Studii teatrale
ȚÎRA Elena
Președinte al Comitetului sindical
VLAS Anastasia
Studenta anului III, departamentul Canto academic și dirijat
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.