Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

LEONID DUMITRAȘCU

Șef departament

 • Str. 31 August 1989, 137
 • +373 691 888 94

Secția „Modă – Design vestimentar”

Scurt istoric

Instruirea la specialitatea Modă- Design vestimentar 0212.1 , profilul Design (212) a fost inițiată la Institutul de Stat al Artelor în anul 1985 în cadrul catedrei Arte Decorative Aplicate, secția Arte Plastice, șef catedră Eduard Copaciov,în comunacord cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova pornind de la necesităţile asigurării cu cadre în domeniul designului vestimentar.

Catedra Design vestimentar a fost inițiată în anul de studii 1993-1994, șef catedră Ecaterina Pavlovschi, apoi Margareta Șestacovschi, Valentina Armaș, Onorica Malarciuc, Laura Platon, Luminița Gorcinschi.

În 1999 a fost aprobată specializarea Design vestimentar,prinHotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.445 din 13 mai 1999 “Cu privire la Nomenclatorul specializărilorpentrupregătireacadrelorîninstituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova”.

În anul 2006, Academia de Muzică Teatru şi Arte Plastice a fost acreditată instituțional, concomitent fiind acreditată specialitatea Design vestimentar.

În urma reorganizării structurii facultăților din cadrul AMTAP, în 2017 catedra Design vestimentar capătă statut de  secția Design vestimentar din cadrul Departamentului Design.

Oferta educațională

Abiturienţii specialitatea 0212.1 Modă – design vestimentar, sunt de regulă, absolvenţi ai instituțiilor preuniversitare cu profil artistic, care posedă aptitudini în arte plastice. Viitorii studenţi ai programului de studii sunt selectaţi prin concurs și în baza Diploma de Bacalaureat. Durata studiilor este de 4 ani .

Misiunea fundamentală a Programului Moda-design vestimentar este să pregătească tineri specialiști în domeniul creaţiei de modă şi design vestimentar, capabili să producă un impact artistic semnificativ asupra domeniilor cultural, educațional, industrial și comercial. Programul conține un set de competențe și abilități necesare pentru desfășurarea activităților profesionale și contribuie la formarea profesională a specialiștilor în domeniu, capabili de a răspunde cerințelor sociale și pieții muncii.

Diploma de licență obținută le falicitează accesul spre angajare a absolvenții în calitate de designer vestimentari la întreprinderi de stat și individuale, stiliști (vestimentație, accesorii, visaje, arhitectonica coafurii), pictori creatori de costume,  iar cei care au studiat modulul priho-pedagogic au oportunitatea de a se angaja și ca profesori de artă și design în Instituțiile  preuniversitare, conducător artistic în studiouri și centre de creație.

Structura corpului didactic secției Design vestimentar:

Activitatea didactică la programul de studii  este susținută de către specialiști care au absolvit instituții prestigioase de învățământ din Moldova, Ucraina, Rusia. Lectorii catedrei dețin grade didactice și titluri științifice în domeniul pedagogiei și studiului artelor, realizează permanent formare continuă, fortificând potențialul intelectual și profesional, obținând titluri de referință: Om emerit, Maeștri în Arte, membri au Uniunii Artiștilor Plastici

Paralel cu activitatea didactico-metodică şi ştiinţifică, lectorii catedrei sunt antrenaţi activ în lucrul de creaţie artistică, valorificând domeniile designului vestimentar, al artelor plastice şi decorative (pictură, grafică, imprimeu artistic, etc.). Fapt care este relevat prin participarea personalului didactic la expoziţiile de artă din ţară şi de peste hotare.

Titulari:

 1. Maia Vesteșef secție, lector universitar, doctorandă
 2. Luminița Gorcinschi, conf.univ. interim., Om Emerit
 3. Bujorean Tatiana, lector universitar, doctorandă
 4. Ștaihman Stela, lector univeristar
 5. Bunduc Valentina, lector univeristar
 6. Drobaha Olga, lector univeristar
 7. Platon Laura, lector universitar
 8. Sudacevschi Svetlana, lector universitar

Cumul intern:

 1. Cojucari Liuba, lector univeristar
 2. Hubenco Teodora, dr., conf.univ.
 3. Savițkaia-Baraghin Iarîna, dr.,conf.univ.
 4. Guțu Leonardo, lector universitar
 5. Tatiana Rîșchitor, dr., lector universitar

Disciplinele catedrei

Disciplinele catedrei asigură dobândirea cunoștințelor, abilităților practice în domeniile design vestimentar și  artei decorative. Formarea profesională în domeniul modei şi design vestimentar este asigurată de practicile de specialitate, care oferă studenților oportunități pentru o formare profesională de calitate.

Documente de referință

 1. Practica de inițiere, anul I, semestrul I și II
 2. Practica etnografică, anul II, semestrul III și IV
 3. Practica de creație, anul III, semestrul V și VI
 4. Practica pedagogică, anul IV, semestrul VII
 5. Practica de licență, anul IV, semestrul VII, VIII
 6. Lista curriculum-urilor
 7. Convenții parteneriat
 8. Regulamentul stagiilor de practică
 9. Ghid privind elaborarea și susținerea tezei de licență
 10. Regulamentul secției Design vestimentar.
 11. Echipa de calitate a Departamentului Design.
 12. Chestionar cu privire la nivelul de satisfacție al absolventului
 13. Plan de învățământ (0212.1 – Modă-Design vestimentar)
 14. Plan de învățământ (214.1 – Design vestimentar)

Date de contact:

 1. Decanat: (022)234223;
 2. Șef secție „Design vestimentar” Veste Maia:
 3. Tel.: 079426336;
 4. E-mail: mayvest76@mail.rumaiaveste1976@gmail.com

Secția „Design interior”

Personalul didactic

Titulari:

 1. Leonid DUMITRAȘCU, lector universitar, doctorand, Șef Secție
 2. Natalia VAVILIN, lector universitar, doctorand
 3. Nina MOTORINA, conferențiar universitar, doctor
 4. Iurii ISTRATI, lector universitar
 5. Radu VIERU, lector universitar
 6. Inga STAMATI, lector universitar
 7. Svetlana SINICA, lector universitar

Cumul extern:

 1. Vitalii VÎȘCU, asistent universitar

Documente de referință:

 1. Plan de învățământ (0212.2 – DESIGN INTERIOR, Ciclul I) – 2019;
 2. Plan de învățământ (214.2 – DESIGN INTERIOR, Ciclul I) – 2014;
 3. Ofertă educațională secția Design Interior;

Oferta educațională

Programul de studiu  la specialitatea “Design Interior” își asumă misiuni didactice, științifice si culturale: Formarea de specialiști profesioniști cu pregătire superioară în domeniul designului interior, pe diferite trepte de pregătire universitară si postuniversitară;

Generarea capacității de cercetare, de creativitate și inovație în domeniul designului interior precum și implicarea competitivă la nivel național si internațional;

Promovarea expresiei artistice liber-creative, a gândirii critice, a dorinței inovative și dezvoltării cunoștințelor în spiritul adevărului științific, al frumosului artistic și al bunului moral.

Lucrări de licență

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.