Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Senatul AMTAP

Senatul este autoritatea supremă de conducere a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Moldova. Acesta garantează libertatea academică şi autonomia universitară, reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universitar.

Senatul controlează, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare şi prevederile Cartei Universitare a AMTAP, activitatea conducerii executive, exercitată de către Rector și Consiliul de Administrație.

Hotărârile Senatului, adoptate cu numărul necesar de voturi privind problemele examinate sunt obligatorii pentru toate subdiviziunile Academiei şi pentru toţi membrii comunităţii academice

Senatul este în drept să pună în dezbatere orice problemă privind procesul de studii, de cercetare ştiinţifică sau activitate artistică, precum şi chestiuni ce ţin de activitatea social-economică a Academiei

Senatul este format din personal ştiinţifico-didactic şi nedidactic, din studenţi și reprezentanţi ai organelor sindicale. Membrii Senatului sunt aleşi la adunarea generală a corpului profesoral-didactic al facultăţii prin vot secret. Durata mandatului Senatului este de 5 ani, fiind sincronizată cu durata mandatului rectorului.

Senatul activează în baza unui Program de activitate elaborat și aprobat anual de către Senat.

Componenţa Senatului pentru legislatura 2021-2026 a fost aleasă în conformitate cu Regulamentul-cadru  privind organizarea şi funcţionarea  organelor de conducere ale instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova, pus în aplicare prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 10 din 14.01.2015.

Președinte al Senatului AMTAP este rectorul Academiei – Victoria Melnic, doctor, profesor universitar, Maestru în Artă.

Secretarul științific al Senatului AMTAP este Ruslana Roman, doctor, conferențiar universitar interimar.

 

Senatul AMTAP are următoarele competențe și atribuţii:

 

 • Asigură respectarea principiului libertăţii academice şi al autonomiei universitare;
 • Examinează probleme de strategie, de concepţie şi dezvoltare a Academiei;
 • Examinează chestiuni principale privind activitatea didactică, științifică și de creație;
 • Elaborează şi aprobă Carta universitară;
 • Aprobă acte normative de ordin intern: Regulamentul Senatului, Regulamentul Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională, Regulamentul Consiliului Ştiinţific, Regulamentul Consiliului de Administraţie, Regulamentul de admitere la studii, regulamentele facultăţilor, departamentelor academice, catedrelor, precum şi alte acte regulatorii de ordin intern;
 • Aprobă Planul de dezvoltare strategică instituţională;
 • Aprobă bugetul instituţiei;
 • Elaborează şi aprobă metodologiile şi regulamentele de organizare a activităţilor şi programelor academice de formare profesională iniţială şi continuă (planurile de învăţământ pentru studiile universitare de licenţă, masterat şi doctorat şi eventualele modificări ale acestora, curriculum-urile disciplinelor ș.a.), de cercetare, de activitate științifico-metodică şi de creaţie artistică, planul de asigurare a calităţii;
 • Aprobă programele pentru studiile postuniversitare de postdoctorat;
 • Elaborează şi aprobă metodologiile şi regulamentele de recrutare, angajare şi evaluare a cadrelor didactice;
 • Aprobă structura organizatorică şi funcţională a instituţiei, înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea subdiviziunilor structurale ale AMTAP;
 • Elaborează şi aprobă Regulamentul privind modul de alegere a rectorului AMTAP, în baza Regulamentului-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei;
 • Confirmă, fără drept de modificare, lista membrilor Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională;
 • Acordă titlul de Doctor Honoris Causa, înaintează candidaturi pentru conferirea titlurilor onorifice și distincțiilor de stat;
 • Organizează şi desfăşoară concursurile pentru ocuparea posturilor ştiinţifico-didactice, ştiinţifice şi manageriale vacante;
 • Prezintă candidaţii pentru conferirea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice (profesor universitar, conferenţiar universitar), în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Aprobă şi recomandă autorităţii publice competente spre confirmare componenţa consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat;
 • Instituie consilii ştiinţifice specializate, desemnează membrii seminarelor de profil şi/sau membrii comisiilor de problemă la specialităţile acreditate şi conducătorii acestora, care vor fi responsabili de estimarea tezelor de doctor/doctor habilitat;
 • Propune candidaturi pentru abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat;
 • Confirmă sau schimbă, la propunerea şcolilor doctorale conducătorii (consultanţii) de doctorat şi aprobă/modifică temele tezelor de doctorat;
 • Aprobă Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii AMTAP;
 • Aprobă lista studenţilor propuşi pentru acordarea burselor de merit;
 • Aprobă încheierea contractelor de cooperare interuniversitară şi iniţiază relaţii internaţionale pe plan ştiinţific, artistic, didactic etc.;
 • Aprobă afilierea AMTAP la organisme academice şi profesionale naţionale şi internaţionale;
 • Anual examinează şi aprobă raportul rectorului cu privire la activitatea instituţiei de învăţământ;
 • Confirmă dările de seamă ale subdiviziunilor ştiinţifico-didactice, ale Consiliului Științific și ale Consiliului de administrație, rezultatele admiterii şi examenelor de licenţă și de master;
 • Aprobă graficul procesului de studii pentru toate ciclurile de învățământ;
 • Examinează chestiuni principiale privind dezvoltarea economică şi socială a AMTAP, utilizarea fondurilor;
 • Aprobă rapoartele subdiviziunilor respective cu privire la structura şi executarea bugetului, la stabilirea căilor de obţinere a unor venituri suplimentare etc.
 • Propune Ministerului Culturii și Ministerului Educaţiei strategii de dezvoltare şi reformare a sistemului naţional de învăţământ superior în domeniul culturii și artelor în contextul integrării în spaţiul european al învăţământului superior
 • Avizează favorabil şi propune spre aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională decizii privind:
  – dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului AMTAP;
  – iniţierea şi închiderea programelor de studii;
  – taxele de studii și de cazare;
  – metodologia de salarizare şi stimulare a personalului AMTAP;
  – aprobarea Regulamentului de premiere a cadrelor universitare pentru activitate didactică şi ştiinţifică;
  – activităţile de antreprenoriat, parteneriatele public-private şi cooperarea AMTAP cu mediul artistic și cel de afaceri;
  – angajarea în consorţii şi fuzionarea AMTAP cu alte instituţii de învăţământ superior.

COMPONENȚA NOMINALĂ A SENATULUI AMTAP 

NR.

NUMELE, PRENUMELE

FUNCȚIA

1

MELNIC Victoria

Rector AMTAP, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă

2

GAMURARI Pavel

Prim-prorector activitate didactică, doctor în arte, conferențiar universitar, Maestru în Artă

3

COMENDANT Tatiana

Prorector activitate științifică şi de creaţie, doctor în sociologie, conferențiar universitar

4

Pușcaș Vasilii 

Prorector în probleme de administrare şi gospodărie

5

ANDRIEȘ Vladimir

Doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă, șef departament Instrumente orchestrale

6

APOSTOL Snejana

Lector universitar, departamentul Arta coregrafică și performanță motrică Maestru în Artă

7

AVASILOAIE Rodica

Director Biblioteca AMTAP

8

BÂLBA Ștefan

Asistent universitar, departamentul Arte decorative și Sculptură

9

BEREZOVICOVA Tatiana

Doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă, departamentul Muzicologie, Compoziție  și Jazz

10

CARAUȘ Tatiana

Lector universitar, catedra Studii teatrale și Scenografie, prodecan FATCM

11

CAZACU Oleg

Lector universitar, drd, Maestru în Artă, departamentul Instrumente orchestrale

12

CEAUSOV Denis

Lector universitar, Maestru în Artă, catedra Pedagogia muzicii

13

COJOCARI Sergiu

Student, anul IV, departamentul Canto academic și Dirijat

14

CRAVCESCU Mariana

Masterandă, anul II, catedra Management artistic și Culturologie

15

DIACONU Gheorghe

Lector universitar, departamentul Arte Plastice

16

DOBROVOLSCHI Oleg

Lector universitar, Maestru în Artă, drd, departamentul  Arte decorative și Sculptură

17

DONICA Victoria

Masterandă, anul II, catedra Muzică populară

18

DORIN Andreea

Studentă, anul II, departamentul Arte plastice

19

DRUC Vladimir

Conferențiar universitar, Maestru în Artă, șef departament Multimedia

20

DUMITRAŞCU Leonid

Lector universitar, șef departament Design

21

FOTESCU Vasile

Președinte al Comitetului sindical

22

GALAC Lucia

Lector universitar, Maestru în Artă, șef catedră Management artistic și Culturologie

23

GUŢU Zoia

Doctor în pedagogie, profesor universitar, Maestru în Artă, șef departament Arta coregrafică și performanță motrică

24

HĂRUŢĂ Petru

Lector universitar, doctor în arte, Maestru în Artă, departamentul Muzicologie, Compoziție  și Jazz

25

LAPICUS Anatolie

Profesor universitar, Artist al poporului, șef departament Pian

26

LAZAREV Ludmila

Conferențiar universitar, doctor, departamentul Științe socio-umanistice și Limbi moderne

27

LOZOVANU Vladimir

Asistent universitar, şef catedră Discipline tehnico-teoretice în arte vizuale

28

MATEI Iurie

Lector universitar, Maestru în Artă, șef departament Arte plastice

29

MĂRGINEANU Virgiliu

Lector universitar, drd, departamentul Multimedia

30

PANFIL Lidia

Profesor universitar, Artist al poporului, departamentul Artă teatrală

31

PLAŢINDA Svetlana

Decan FAPDD, asistent universitar, departamentul Arte decorative și sculptură

32

SEMENIUC Diana

Masterandă, anul II, departamentul Design

33

Socican Igor

Decan FAM, asistent universitar, departamentul Muzicologie, Compoziție  și Jazz

34

Starciuc Mariana

Decan FATCM, doctor în arte, lector universitar, catedra Studii teatrale și Scenografie

35

STEPAN Ilona

Conferențiar universitar, Artist al Poporului, departamentul Canto academic și dirijat

36

VESTE Maia

Lector universitar, Maestru în Artă, departamentul Design

37

ZUZA Iunona

Studentă, anul II, catedra Studii teatrale și Scenografie

 Planul de activitate al Senatului

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.