Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Calendarul Admiterii

 

 

CALENDARUL ADMITERII

 

CICLUL I — STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ

 

 

ETAPA ADMITERII

PERIOADA

1

Depunerea Dosarului de concurs (depunerea actelor cu prezență fizică)

24–30 iulie 2023

2

Desfăşurarea probelor de concurs/aptitudini

31 iulie 2023

3

Anunţarea rezultatelor intermediare

01 august 2023

4

Depunerea documentelor în original

02–04 august 2023

5

Anunțarea rezultatelor finale. Înmatricularea

07 august 2023

 

 

CICLUL II — STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT

 

Nr.

ETAPA ADMITERII

PERIOADA

1

Depunerea Dosarului de concurs (depunerea actelor cu prezență fizică)

24–30 iulie 2023

2

Desfăşurarea probelor de concurs/aptitudini

31 iulie 2023

3

Anunțarea rezultatelor finale. Înmatricularea

07 august 2023

 

 

Dosarul candidatului la admitere în ciclul I-studii superioare de licență va cuprinde următoarele documente:  

 1. actul de studii, în original, cu anexa respectivă; 
 2. certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii. Candidații pentru specialitățile Canto, Dirijat coral și Pedagogie muzicală prezintă și un certificat de la medicul foniatru
 3. diplomele de gradul I–III obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale la discipline de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc.; 
 4. 6 fotografii 3x4 cm; 
 5. adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă pentru copiii orfani și copii rămași fără îngrijirea părinților care au statut de copil orfan; 
 6. certificatele medicale corespunzătoare care indică gradul de invaliditate al candidaților sau al părinților acestora; 
 7. actul de studii respectiv pentru copiii cu deficiențe fizice și senzoriale care au absolvit școli cu statut special; certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învățat în școli speciale; 
 8. certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverința care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak; 
 9. certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale copiilor (pentru candidații din familiile cu patru și mai mulți copii); 
 10. confirmarea apartenenței la familii de romi; 
 11. extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii); 
 12. certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii pentru absolvenții liceelor din România, promoția anului admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior; 
 13.  recomandarea direcției de învățământ a autorității administrației publice locale sau adeverința de la locul de muncă al părinților pedagogi pentru înscrierea la concursul de admitere la specialitățile din cadrul domeniului general de studiu Științe ale educației;  
 14. copia certificatului de naștere al unuia din părinți, pentru cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare; 
 15. chitanța de plată a taxei de înscriere;
 16. 3 copii ale buletinului de identitate (pașaportul) cu viza domiciliului permanent; o copie a buletinului de identitate (pașaportul) cu viza domiciliului permanent a unuia din părinților; o copie a livretul militar sau adeverința de premilitar (p/u băieți).

r) portofoliu cu lucrări proprii (pentru candidații la specialitățile Compoziție, Arte plastice, Arte decorative, Design, Scenografie, Multimedia). 

 

Notă: 

a) Copiile documentelor menționate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere se vor anexa la cererea de înscriere în concurs.

În cazul în care candidatul la studii intenționează să participe la concursul de admitere doar în instituția dată, acesta, la dorință, poate anexa la cererea de înscriere documentele în original. 

 

 • Candidații care participă la concursul de admitere în baza diplomei de studii superioare/de licență și optează pentru studii cu finanțare din buget, vor include în dosar o adeverință care confirmă modalitatea studiilor realizate (buget sau contract în baza taxei de studii), eliberată de instituția de învățământ superioară care au absolvit-o.  
 • La depunerea dosarului candidații vor prezenta personal buletinul de identitate (pașaportul) și livretul militar sau adeverința de premilitar.
 • Cererea de înscriere la concursul de admitere, precum și alte acte prevăzute de Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licență și de master (ciclul I, II) la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP), se depun la Comisia de admitere. În cerere, candidatul va menționa specialitățile (în ordinea preferinței), forma de învățământ (cu frecvență, cu frecvență redusă), tipul studiilor (cu finanțare de la buget sau în baza taxei de studii), limba de instruire după înmatriculare și alte date solicitate de formularul respectiv. 
 • Candidații vor achita o taxă de înscriere la concurs, pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în cuantumul de 50 lei. Copiii orfani și copiii rămași fără îngrijirea părinților care au statut de copil orfan, nu vor achita taxa de înscriere la concurs.  
 • După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidații nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la cerere.

 

ADMITEREA REPETATĂ:

depunerea actelor:  21- 25 august 2023;

desfăşurarea probelor de concurs/aptitudini: 28 august 2023;

înmatricularea: 29 august 2023.

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.