Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Lista actelor

CICLUL I — LICENŢĂ

 • 3 copii ale buletinului de identitate (pașaport) cu viza domiciliului permanent;
 • cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senat);
 • actul de studii, cu anexa respectivă (absolvenți liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, depun certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
 • candidaţii pentru specialităţile Canto, Dirijat coral şi Pedagogie muzicală prezintă un certificat de la medicul foniatru; Candidații pentru specialitățile Actorie, Coregrafie, Dans prezintă un certificat medical ce atestă condiția fizică;
 • diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la diferite concursuri (olimpiad, organizate de Ministerul Educației și Cercetării sau de ministerele de resort;
 • 4 fotografii 3x4 cm; 
 • adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru tinerii rămași fără ocrotire părintească;
 • certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
 • certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității şi independenței Republicii Moldova/ la războiul din Afganistan/ la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl/ la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu trei și mai mulți copii, aflați la întreținere);
 • confirmarea apartenenței la familii de romi;
 • recomandarea organului local de specialitate în domeniul învățământului sau adeverința de la locul de muncă al părinților – cadre didactice pentru înscrierea la concursul de admitere la specialitățile din domeniul general de studiu  Științe ale educației;
 • copia certificatului de naștere al candidatului la studii - reprezentant ai diasporii moldovenești de peste hotare sau al unuia dintre părinți, pentru a demonstra țara de origine (Republica Moldova), (dacă este cazul);
 • portofoliu cu lucrări proprii (pentru candidaţii la specialităţile Arte plastice, Arte decorative, Design, Scenografie, Multimedia);
 • bonul de achitare a taxei de înscriere în cuantum de 75 lei (achitarea taxei de înscriere prin intermediul transferurilor bancare se va face doar pe teritoriul Republicii Moldova). Copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor care au statut de copil orfan, nu vor achita taxa de înscriere la concurs.

Список документов для поступления в лиценциат

Aviz de achitare a taxei de admitere

CICLUL II — MASTER

 • cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senat);
 • actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
 • 4 fotografii 3×4 cm;
 • CV (Curriculum Vitae);
 • fișa personală (se completează la prezentarea dosarului în original);
 • 3 copii ale buletinului de identitate (paşaportul) cu viza domiciliului permanent;
 • bonul de achitare a taxei de înscriere în cuantum de 75 lei (achitarea taxei de înscriere prin intermediul transferurilor bancare se va face doar pe teritoriul Republicii Moldova). Copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor care au statut de copil orfan, nu vor achita taxa de înscriere la concurs.

Список документов для поступления в мастерат

Aviz de achitare a taxei de admitere

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.