Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Lista actelor

CICLUL I — LICENŢĂ

 • cererea de înscriere la concursul de admitere;
 • actul de studii, în original, cu anexa respectivă (absolvenți liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, prezintă certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
 • Candidații pentru specialitățile Canto, Dirijat coral și Pedagogie muzicală prezintă un certificat de la medicul foniatru;
 • Candidații pentru specialitățile Actorie, Coregrafie, Dans prezintă un certificat medical ce atestă condiția fizică;
 • diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile republicane sau internaționale, la disciplinele de specialitate, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau de Uniunile de creație;
 • 4 fotografii 3x4 cm;
 • adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copiii rămași fără ocrotire părintească (dacă este cazul);
 • certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia (dacă este cazul);
 • certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak (dacă este cazul);
 • certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii) (dacă este cazul);
 • confirmarea apartenenței la familii de romi (dacă este cazul);
 • extrasul din Carnetul de muncă (dacă este cazul);
 • recomandarea organului local de specialitate în domeniul învățământului sau adeverința de la locul de muncă al părinților – cadre didactice pentru înscrierea la concursul de admitere la specialitățile din domeniul general de studiu Științe ale educației;
 • copia Certificatului de naștere al candidatului la studii – reprezentant al diasporei moldovenești peste hotare sau a unuia dintre părinți, pentru a demonstra că țara de origine este Republica Moldova (dacă este cazul);
 • portofoliu cu lucrări proprii (pentru candidații la specialitățile Compoziție, Arte plastice, Arte decorative, Design, Scenografie, Multimedia).
 • bonul de achitare a taxei de înscriere în cuantum de 50 lei. Copiii orfani și copiii rămași fără îngrijirea părinților care au statut de copil orfan, nu vor achita taxa de înscriere la concurs.

Aviz de achitare a taxei de admitere

CICLUL II — MASTER

 • cererea de înscriere la concursul de admitere;
 • actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
 • 4 fotografii 3×4 cm;
 • CV (Curriculum Vitae);
 • fișa personală (se completează la prezentarea dosarului în original);
 • 3 copii ale buletinului de identitate (paşaportul) cu viza domiciliului permanent;
 • bonul de achitare a taxei de înscriere în cuantum de 50 lei. Copiii orfani și copiii rămași fără îngrijirea părinților care au statut de copil orfan, nu vor achita taxa de înscriere la concurs.

Aviz de achitare a taxei de admitere

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.