Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

SIEMA. Despre noi

În vederea organizării activităţii internaţionale, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice  înfiinţează secția Integrare Europeană și Mobilitate Academică (SIEMA), prin care AMTAP asigură cadrul decizional şi operaţional necesar desfăşurării relaţiilor internaţionale, cu scopul dezvoltării proprii, cu acele instituţii (de învăţământ superior, organizaţii, fundaţii, asociaţii profesionale, consorţii şi societăţi comerciale) care se află în sfera sa de interes, conform cu misiunea sa de instituţie de învăţământ superior artistic. Prin activitatea de relaţii internaţionale, integrare europeană și mobilitate academică Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice îşi valorifică potenţialul intern (educațional, științific, de creație, managerial), dobândeşte acces la piaţa de idei din sfera învăţământului superior şi a culturii europene și mondiale, asimilând şi punând în circulaţie valori pe care îşi fundamentează prestigiul.

Secția Integrare Europeană și Mobilitate Academică (SIEMA) este o unitate structurală a AMTAP care coordonează și prestează servicii de sprijin necesare bunei desfășurări a activității de relații internaționale în cadrul facultăților și catedrelor/departamentelor.

Activitatea de relaţii internaţionale este o activitate transparentă, orice membru al comunităţii academice având dreptul de a fi informat asupra oportunităţilor existente şi detaliilor tehnice aferente. Participarea membrilor comunităţii academice la activităţi de relaţii internaţionale se face cu înştiinţarea şi prin aprobarea dată de către conducerea facultăţilor din care fac parte. Esența activității internaționale se află la facultăți și catedre/departamente.

Atribuţiile secției Integrare Europeană și Mobilitate Academică:

 • iniţierea şi elaborarea acordurilor de cooperare academică internaţionale;
 • obţinerea şi gestionarea granturilor, burselor şi a altor finanţări specifice;
 • participarea la conferinţe, simpozioane, trening-uri, întruniri internaţionale;
 • participarea la manifestări academice, festivaluri, concursuri artistice internaţionale;
 • invitarea de lectori, artişti, specialişti străini;
 • elaborarea corespondenţei internaţionale în scopul lărgirii numărului de acorduri internaţionale de cooperare academică;
 • organizarea vizitelor cu caracter internaţional;
 • activităţi destinate atragerii de studenţi străini;
 • alcătuirea bazei de date referitor la proiecte în derulare sau realizate;
 • informarea potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare pentru studenți, personal academic și administrativ;
 • organizarea procesului de selecție a beneficiarilor de mobilități academice  în condițiile reglementate și stipulate de Carta Erasmus pentru Învățământ Superior (Erasmus Charter for Higher Education);
 • organizarea consultărilor studenților și profesorilor, înainte de plecarea în mobilitate;
 • facilitarea, pentru studenți, cadrul didactic/administrativ selectat,  a contactelor cu  instituția gazdă, în timp util, pentru o bună informare asupra condițiilor de cazare, și a programelor concrete de lucru;
 • organizarea și monitorizarea modului de derulare a mobilităților atât pentru studenți, personal academic/administrativ din AMTAP, care efectuează mobilitate în străinătate,  cât și studenți, personal academic/ administrativ din UE,  care efectuează o mobilitate la AMTAP, în condițiile de calitate, stipulate de Carta Erasmus pentru Învățământ Superior (Erasmus Charter for Higher Education);
 • facilitarea obținerii vizelor pentru studenți, personal academic/administrativ din AMTAP, care efectuează mobilitate în străinătate, cât și pentru studenți, personal  academic/administrativ din UE care efectuează o mobilitate la AMTAP;
 • facilitarea cooperării cu Ministerul Educației și Ministerul Culturii în vederea informării  acestora despre derularea programelor și proiectelor de mobilitate academică; raportarea către Ministerul Educației și Ministerul Culturii  și către alte instituții abilitate, asupra proiectelor de mobilitate academică, alte proiecte educaționale, culturale și artistice care se derulează în cadrul AMTAP;
 • facilitarea cooperării cu Oficiul Național Erasmus+, CEEPUS, ANTENNA, alte birouri naționale în vedere organizării posibilităților de mobilitate pentru studenții, profesorii și angajații AMTAP;
 • facilitarea cooperării cu fundațiile culturale, ambasadele, companiile private precum și  alte organisme internaționale și naționale în vederea desfășurării proiectelor/programelor  educaționale,  cultural-artistice cu implicarea studenților și profesorilor AMTAP;
 • sprijinirea reintegrării studenților beneficiari, la întoarcerea din mobilitate;
 • gestionarea contractelor de finanțare încheiate cu parteneri/finanțatori din străinătate;
 • diseminarea și explorarea rezultatelor proiectelor, prin identificarea exemplelor de bună practică, a metodelor inovatoare și a rezultatelor profesionale transferabile prin diseminarea informației on-line și off-line;
 • consilierea beneficiarilor sau a potențialilor beneficiari de granturi de mobilitate.

Componența Secției Integrare Europeană și Mobilitate Academică

NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
E-MAIL
Tcacenco Victoria
Şef secţie SIEMA, doctor în studiul artelor, profesor universitar interimar
amtap2003@yahoo.com
Ghimbovscaia Anastasia
Laborant superior
trownasti@mail.ru
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.