Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Admitere

AVIZ

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Școala Doctorală Studiul Artelor și Culturologie

 

anunță admiterea la studii de doctorat în perioada 20-25 noiembrie, 2023, la specialitățile:

 

653.01. Muzicologie (creație, cercetare)

654.01. Artă teatrală, coregrafică (creație, cercetare)

651.03. Arte plastice și decorative (creație, cercetare)

652.03 Design vestimentar și al produselor textile (creație, cercetare)

652.04 Design de interior, mediu și arta peisajului  (creație, cercetare)

654.02. Artă cinematografică, televiziune şi alte arte audiovizuale (creație, cercetare)

655.01. Culturologie (cercetare)

 

Dosarele se depun la Biroul Școlii Doctorale/secretară, bl. I,

luni: 09.00 – 17.00, vineri: 12.00 – 17.00,

până la 14 noiembrie, 2023

 

Telefoane de contact:

Director Școala doctorală dr., prof.univ. Svetlana Badrajan – 067494708

Secretară Corina Țaca – 068857115

 

Condițiile de înscriere la concurs

 

I. Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii de doctorat numai absolvenții cu diploma de studii superioare de master sau echivalentă acesteia, din R. Moldova și din străinătate, conform legii.

II. Pentru înscriere la concurs, candidatul prezintă o cerere pe numele Rectorului AMTAP, însoţită de următoarele acte:

 1. Actul de studii (în original) şi o copie a acestuia, cu anexa sau suplimentul la diplomă;
 2. Pentru doctoratul științific: lista lucrărilor ştiinţifice elaborate (publicate sau susţinute în reuniuni ştiinţifice) și un referat ştiinţific (15-20 pagini), la tematica viitoarei teze.
 3. Pentru doctoratul profesional: lista creațiilor proprii (publicate/ interpretate/ montate pe scene profesioniste/ prezentate în expoziții personale, colective sau de grup) sau a repertoriului abordat în instituţii de artă profesioniste, copii de pe afișele sau programele manifestărilor artistice relevante cu participarea candidatului și oferta de cercetare (3-5 pagini).

Notă: Candidaţii pentru tipul de doctorat profesional:

 • subdomeniul Interpretare muzicală, vor depune odată cu dosarul de înscriere, Lista de repertoriu/Programul recitalului (40 min);
 • la profilurile Dirijat cor academic şi Dirijat orchestră vor depune odată cu dosarul, DVD-urile cu înregistrările autentice ale concertelor susţinute;
 • pentru subdomeniile Actorie, Regie, Coregrafie și dans, vor depune odată cu dosarul de înscriere, Lista de repertoriu artistic-interpretativ (10 titluri).
 • pentru specializările: Artă cinematografică, televiziune şi alte arte audiovizuale; Arte plastice și decorative vor depune odată cu dosarul, DVD-urile cu înregistrările autentice.
 1. Extrasul din procesul-verbal al şedinţei Comisiei de finalizare a studiilor de Masterat sau recomandări din partea a doi specialişti cu grad ştiinţific/titlu artistic în domeniu;
 2. Curriculum Vitae Europass;
 3. Copia buletinului de identitate;
 4. Trei fotografii 3x4;
 5. Chitanța de achitare a taxei de înscriere (75 lei);
 6.  Lista actelor depuse;
 7. Declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea actelor prezentate
 8.  Un dosar tip mapă cu șiret (carton, fără șină).

II. Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia celor care şi-au făcut studiile în România sau Rusia) vor prezenta traducerea diplomei, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acestuia de către Ministerul Educaţiei și Cercetării.

III. Cetățenii altor state, care nu au semnate acte de colaborare cu Republica Moldova în domeniu, și apatrizii pot participa la concurs doar cu taxă. Ei depun suplimentar următoarele acte:

 • Copia de pe pașaport / buletin de identitate, valabil cel puțin un an de la data depunerii cererii.
 • Copia și traducerea legalizată de pe certificatul de căsătorie, dacă nu este întocmit într-o limbă de circulație internațională (în cazul schimbării numelui)
 • Copiile și traducerile legalizate de pe diploma de licență, diploma de master și de pe suplimentul la diploma sau echivalentele acestor acte, apostilată/supralegalizată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a statului emitent şi a Republicii Moldova şi tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (pentru țările-membre ale Convenției de la Haga – apostila, pentru celelalte țări – parafa Ministerului de Externe al țării respective, ulterior cu supralegalizarea la Direcția Generală Consulară din Republica Moldova).

 

Candidatul acceptat, la sosirea în Moldova, pe lângă documentele menționate mai sus, trebuie să prezinte și următoarele documente:

 

 • Certificatul de cazier judiciar / autorizația poliției apostilat (ă), emis (ă ) cu Apostil de statul de reședință. Important! Cazierul judiciar trebuie să fie valabil timp de cel puțin 3 luni de la data intrării pe teritoriul Republicii Moldova
 • Certificat de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de școlarizare, asigurare de sănătate, cazare și subzistență.

Documentele menționate vor fi traduse în limba română, engleză sau rusă, autentificat notarial și legalizat în modul stabilit de către organele de stat din țara respectivă.

Documente de referință

ORDIN cu privire la repartizarea granturilor doctorale pentru anul academic 2023-2024 în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Orarul examenelor de admitere 2023

Cerințe admitere - Arte plastice și decorative; Design.

Cerințe admitere - Artă cinematografică, televiziune și alte arte audiovizuale

Cerințe admitere - Artă teatrală, coregrafică (doctorat profesional)

Cerințe admitere - Artă teatrală, coregrafică (doctorat științific)

Cerințe admitere - Culturologie

Cerințe admitere - Muzicologie

Decizie cu privire la măsurile de funcționare a instituțiilor de învățământ superior în perioada riscului de îmbolnăvire cu COVID-19

Extras cu privire la organizarea procesului de studiu la programele de studii din cadrul Școlii doctorale Studiul artelor și Culturologie

Lista conducătorilor de doctorat

Ordin MECC nr. 968 din 03.10.2022 cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare din bugetul de stat pentru anul academic 2022-2023

Granturi doctorale solicitate, 2021

Lista și numărul de granturi doctorale solicitate, 2021

Bază de date docotranzi 2021

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.