Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

PREZENTARE GENERALĂ

        Centrul de cercetare a culturii muzicale naționale (creație componistică și folclor) (în continuare Centrul) este o structură a AMTAP și a Școlii Doctorale Studiul Artelor și Culturologie a AMTAP, fiind înființat prin decizia Senatului AMTAP (procesul-verbal nr.4 din 29.11.2023).

            Centrul nu deține statut de persoană juridică. 

        Centrul își bazează activitatea pe următoarele acte juridice naționale și instituționale interne: Codul Educației al Republicii Moldova (nr.152 din 17 iulie 2014); Codul cu privire la știință şi inovare al Republicii Moldova (COD nr.259 din 15 iulie 2004 cu completări ulterioare); Ordinele și regulamentele Ministerului educației și cercetării, ale Ministerului Culturii și ale organizațiilor sus-puse; Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1007 din 10 decembrie 2014 cu completări ulterioare (Monitorul Oficial nr.386–396 din 26 decembrie 2014, art.1101); Regulamentul Școlii Doctorale Studiul Artelor și Culturologie (aprobat de Consiliul Științific, pr.-verb. nr.3 din 18 aprilie 2019, revăzut și aprobat la Consiliul Științific din 10 mai 2020 și la ședința Senatului AMTAP din 24 iunie, 2020, pr.-verb. nr.7); Strategia de cercetare și creație a AMTAP pentru anii 2022–2026, Carta Universitară a AMTAP; Regulamentul activității științifice și de creație a AMTAP; Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Centrului de cercetare a culturii muzicale naționale (creație componistică și folclor) al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

          Misiunea Centrului de cercetare este de a continua și dezvolta procesele de cercetare desfășurate anterior, în cadrul proiectelor științifice ale AMTAP.

           Scopul principal al Centrului este axat pe desfășurarea activităților de cercetare, promovare și valorificare a muzicii academice și a folclorului muzical din Republica Moldova, prin:

  • digitalizare și completare a bazei de date digitale a unor materiale de arhivă ce nu sunt cunoscute sau cercetate anterior;
  • promovare și diseminare a acestor materiale, prin editarea de registre și cataloage; asigurarea accesului la baza de date digitală; promovarea pe scenele de concert a repertoriului de muzică națională și folclor etc., în țară și peste hotare;
  • efectuarea cercetărilor științifice fundamentale, precum şi ale celor cu caracter aplicativ şi științific-didactic — ca bază pentru acumularea de noi cunoștințe, însușirea noilor tehnologii, consolidarea colectivului științific conform direcțiilor prioritare ale dezvoltării științei, tehnologiei și tehnicii din Republica Moldova;
  • dezvoltarea unor noi forme de cooperare cu organizații științifice și educative, în scopul soluționării comune a unor probleme importante;
  • creșterea nivelului științific prin antrenarea în activitatea științifică şi artistică a cadrelor tinere — doctoranzi, masteranzi și studenți din anii superiori, inclusiv a celor ce elaborează lucrări de licență și de master;
  • organizarea activităților de promovare a creativității științifice şi artistice;
  • implementarea rezultatelor obținute în arta şi cultura națională şi în învățământul artistic.
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.