Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Secția Resurse umane

Rolul Secției Resurse umane este de a interpreta şi a aplica legislaţia în domeniul recrutării, angajării şi organizării personalului la nivel de instituţie de învăţământ superior. Astfel, Secția Resurse umane gestionează posturile din AMTAP prin verificarea statelor de funcţii, a corectitudinii întocmirii acestora, controlul procedurii de suplinire a posturilor vacante atât pentru personalul științifico-didactic, didactic şi ştiinţific, cât şi pentru cel administrativ şi auxiliar, stabilirea vechimii în muncă a personalului cu consultarea facultăţilor, departamentelor şi altor servicii implicate.

În vederea realizării misiunii sale, Secţia are următoarele funcţii de bază:

– În vederea realizării misiunii sale, Secţia are următoarele funcţii de bază:
administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în AMTAP a procedurilor de personal privind: asigurarea necesarului de personal; dezvoltarea profesională a personalului; motivarea şi menţinerea personalului; sănătatea în muncă;
– acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu;
– răspunderea disciplinară;
– evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul academic.

ATRIBUȚIILE SECȚIEI RESURSE UMANE:

– recrutarea şi formarea unui personal științifico-didactic, didactic şi ştiinţific care să asigure îndeplinirea misiunii şi planurilor strategice ale departamentelor/ catedrelor şi facultăţilor AMTAP;
– organizarea resurselor umane (structura organizatorica, fisele de post cadru si individualizate, evidența de personal și a posturilor vacante);
– asigurarea resurselor umane (recrutare, selecție și angajare de personal);
– organizarea şi participarea la desfăşurarea/realizarea procedurilor cu privire la ocuparea posturilor vacante;
– întocmirea statelor de personal pe baza organigramei;
– întocmirea contractelor individuale de munca;
– elaborarea proiectelor de decizii şi perfectarea actelor necesare cu privire la angajarea şi integrarea noilor salariaţi;
– întocmirea documentelor legale pentru încetarea activității salariaților;
– întocmirea fișelor de post;
– evidența concediilor de odihna, a concediilor medicale și a concediilor fără plată;
– întocmirea documentelor necesare pensionării personalului AMTAP, potrivit prevederilor legale;
– implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității resurselor umane;
– asigurarea confidențialității documentelor și informațiilor gestionate de salariații Secției Resurse umane;
– controlul asupra realizării de către colaboratorii subdiviziunilor AMTAP a deciziilor, ordinelor și dispozițiilor cu privire la personal;
– evidența documentației necesare cu privire la personal;
– evidența dosarelor personale ale colaboratorilor și studenților AMTAP;
– evidența, completarea, păstrarea și eliberarea carnetelor de muncă ale angajaților;
– asigurarea evidenţei militare;
– eliberarea şi monitorizarea poliţelor de asigurare medicală;
– eliberarea la solicitarea colaboratorilor a certificatelor și extraselor din ordine;
– crearea bazei de date a colaboratorilor AMTAP.

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.