Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Departament Arte decorative și sculptură

SAVIȚKAIA-BARAGHIN Iarîna

Șef departament

PERSONALUL DIDACTIC

Secția „Ceramică și sculptură”

Titulari:

 1. FRUNZE Elena, asistent universitar, responsabil de program
 2. CANAȘIN Iurii, dr. în filosofie, profesor universitar, Artist al Poporului, Maestru în Arte, Cavaler al Ordinului de Onoare
 3. ROMANESCU Octavian, lector universitar, Maestru în Arte
 4. DOBROVOLSCHI Oleg, lector universitar, Meritul Civic, doctorand AMTAP
 5. ROȘCA Olga, asistent  universitar, doctorandă AMTAP
 6. CARP Mariana, asistent universitar, doctorandă
 7. BÎLBA Ștefan, asistent universitar, doctorand AMTAP

Cumul intern:

 1. SITARI Vasile, conferențiar universitar int., Maestru în Arte

Secția „Tapiserie”

Titulari:

 1. SAVIȚKAIA-BARAGHIN Iarîna, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, șef departament
 2. SAVIȚKAIA Felicia, asistent universitar, Șef secție
 3. PLAȚINDA Svetlana, asistent universitar, Decan FAPDD
 4. SAVIȚKI Dmitrii, asistent universitar
 5. LUPU Iurie, lector universitar
 6. DAMIR Veaceslav, lector universitar, doctorand
 7. SCLIFOS Victoria, asistent universitar
 8. PARLUI Victoria, asistent universitar

Personalul didactic al departamentului

 1. JABINSCHI Tatiana, maistru de instruire specialitatea Ceramica, doctorandă;
 2. JOSU Serghei, maistru de instruire- specialitatea Ceramica/Metal artistic, master în arte;

PREZENTAREA DEPARTAMENTULUI

Departamentul Arte Decorative și sculptură este o subdiviziune academică complexă din cadrul Facultății Arte Plastice Decorative și Design și a fost constituit în urma reoraganizării structurilor interne ale AMTAP în anul 2017. La baza creării departamentului a stat comasarea catedrei Ceramica și prelucrarea artistică a metalelor și catedrei Tapiserie artistică. Actualmente structura departamentului academic constituie două secții: Tapiserie și Ceramica și sculptura.Serviciile educaționale oferite de către departament sunt organizate la două niveluri ale învățământului universitar:  Nivelul 6 ISCED – studii superioare de Licență (ciclul 1) și Nivelul 7 ISCED – studii superioare de Master (ciclul 2).

Subdiviziunea asigură pregătirea studenților la specialitățile:

 • Sculptură, cod 0213.3 (domeniul de formare profesională Arte plastice), 4 ani, 240 credite ECTS
 • Arte decorative aplicate: Ceramica artistică, Metal artistic, Tapiserie, cod 0214.1 (domeniul de formare profesională Arte decorative), 4 ani, 240 credite ECTS
 • Restaurarea și conservarea operelor de artă, cod 0214.2 (domeniul de formare profesională Arte decorative), 3 ani, 180 credite ECTS

Totalitatea de activități didactice, de cercetare științifică și de creație organizate la departament au misiunea formării profesionale a specialiștilor calificați cu studii superioare în domeniile artelor plastice și decorative și în pregătirea viitoarelor cadre didactice pentru sfera artelor și culturii.

Departamentul Arte Decorative și sculptură dispune de un corp profesoral didactic de o înaltă pregătire profesională și responsabilitate, dintre care sunt deținători de titluri științifico didactice, de titluri onorifice, sunt membri ai uniunilor de creație din țară.

Personalități recunoscute în domeniul creației artistice își desfășoară activitatea pedagogică la programele de studii Sculptura, Ceramica artistică/Metal artistic, Tapiserie artistică  valorificând continuu calitatea studiilor: sculptorul Canașin Iurii, Artist al Poporului; Romanescu Octavian, Maestru în Arte; Sitari Vasile, Maestru în Arte; Dobrovolschi Oleg, Meritul Civic; artiștii plastici Lupu Iurie, Tecuci Virgil, Vânagă Valeriu, Damir Veaceslav, Savițkaia Felicia,  Ilieș Olga, Frunze Elena, Savițki Dmitri,  Sclifos Victoria, Savițkaia-Baraghin Iarîna.

Departamentul dispune de ateliere de studii pentru specialităţile sculptura, ceramica, prelucrararea artistică a metalelor, tapiserie: atelier de forjărie, atelier de olărit, fond metodic, sală pentru modelaj, atelier de tîmplărie, atelier tehnolgia ceramicii, atelier tehnici textile, spații auxiliare.

SCURT ISTORIC

Formarea specialiștilor în domeniul artelor decorative/ ceramica artistică a început în anul 1984 la catedra Arte decorative Aplicate (în cadrul fostului Institut de Stat al Artelor) sub conducerea lui Eduard Copaciov și Vlad Bolboceanu. Specialitatea Tapiseria a fost instituită doi ani mai târziu, în frunte cu Andrei Negură, pornind de la necesitățile țării de asigurare cu specialiști calificați în domeniul artelor decorative în filiera artelor textile.

Activitatea didactică la specialitățile catedrelor au fost susținute pe parcurs de specialiști în domeniu, absolvenți ale prestigioaselor instituții de profil din Țările Baltice, Rusia, Ucraina, Ungaria, România și R. Moldova. Primele cadre didactice au depus un efort considerabil pentru formarea bazei materiale a catedrelor și suportului curricular necesar inițierii programelor de studii, toate fiind adaptate la necesitățile țării ale timpului respectiv. Contingentul profesoral al catedrelor de-a lungul timpului a fost unul dinamic, format din specialiști profesioniști, membri ai uniunilor de creție, dedicați vocației de profesor, care au contribuit substanțial la stabilirea unor tradiții deosebite și principii educaționale în domeniul învățământului artistic superor, și anume în cel al artelor plastice și decorative, creând o Școală prestigioasă cu tradiții și valori cultivate, păstrate și valorificate continuu de generații.

Specialiști de referință au susținut demersuri didactice de profil în instituție: Vlad Bolboceanu, Andrei Negură, Alexandru Șestacovschi, Iurie Platon, Stela Culev, Ion Chişcă, Elena Rotaru, Mircea Spinei, Tudor Hîncu, Irina Filip Lavrente, Vlad Straticiuc, Elena Mogorean, Ion Zderciuc, Elvira Cemortan Voloșin, Ştefan Pavlov, Mircea Pușcaș, Dmitrii Beldii, Grigorie Băț, Aliona Cotorobai, Stela Burciu ș.m.a.

Pe parcursul a peste treizeci și cinci de ani de activitate subdiviziunea și-a schimbat de mai multe ori denumirea și structura. Reorganizarea Universității de Stat a Artelor din anul 2002 în Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a urmat restructurări interne, astfel catedra Arte decorative aplicate a fost redenumită în catedra Ceramica artistică și prelucrarea artistică a metalelor, condusă de Hîncu Tudor, conf.interimar, iar din anul 2012 lectorul superior Frunze Elena a devenit conducătorul catedrei aleasă prin concurs. Specialitățile Restaurarea și conservarea operelor de artă și Tapiserie artistică au fost organizate la catedra Tapiserie, sub conducerea lectorului Cotorobai Aliona (până în anul 2007), ulterior catedra a fost condusă de Lupu Iurie, iar din anul 2012 funcția de șef catedră a fost ocupată de lectorul suprior Savițkaia Felicia.

Specializarea Sculptura s-a înființat în cadrul catedrei Ceramica și prelucrarea artistică a metalelor în anul 2004, ghidată de sculptorul Canaşin Iurii. La aceast program de studii au activat în calitate de lectori în perioade diferite plasticienii Zderciuc Ion, Puşcaş Mircea, Beldii Dmitrii, Băţ Grigorie. Din anul 2011 conducătorul artistic al grupei de sculptură este Romanescu Octavian, conferențiar interimar, Maestru în Arte.

În anul 2006, Academia de Muzică Teatru şi Arte Plastice a fost acreditată instituțional, concomitent fiind acreditată specialitatea Ceramica artistică/Metal artistic, Tapiseria artistică.

Reorganizarea internă AMTAP din noiembrie 2017 a comasat catedra Tapiserie artistică și catedra Ceramica și prelucrarea artistică a metalelor constituindu-se Departamentul Arte Decorative și sculptură cu două secții interne: Ceramica și sculptură și secția Tapiserie. Actualmente conducerea executivă a Departamentului este realizată de șeful departamentului Frunze Elena și șefa secției Tapiserie lectorul Savițkaia Felicia.

Mulți dintre absolvenții specilităților Ceramica artistică/Metal artistic, Tapiserie artistică, Sculptură, Restaurarea operelor de artă, au continuat cu succes activitatea în filiera creației artistice. O bună parte a absolvenților au devenit cadre didactice în domeniul artelor plastice și decorative, cercetători ai artelor vizuale, manageri ai instituțiilor și centrelor culturale/de creație.

Peste 30 de generaţii de absolvenți au primit calificare în artele plastice și decorative, care au obținut competențe de a se manifesta prolific în arta, educația și cultura naţională și internațională.

Printre absolvenții care s-au remarcat prodigios pe tărâmul creației sau pedagogiei artelor sunt menționați: Mogorean Elena, Romanescu Octavian, Lavrente Filip Irina, Nița Ion, Puiu Lucia, Vatavu Tatiana, Dobrovolschi Oleg, Șugjda Svetlana, Iurie Cebotari, Samburic Elena, Nașcu Aurelia, Svernei Igor, Macovei Victor, Pavlov Ștefan, Jireghea Tihonciuc Dorina, Vânagă Valeriu, Postovanu Gheorghe, Sclifos Victoria, Carp Mariana, Stoica Alena, Scutelnic Lilian, Buza Sveatoslav, Bîlba Ștefan, Frunze Elena, Perjovschi Eric, Palamarciuc Tatiana, Savițkaia Baraghin Iarîna și mulți alții.

Generația mai tânară de specialiști profesioniști dedicați artelor sunt apreciați la nivel național și internațional la diverse expoziții de artă contemporană, proiecte cultural artistice, simpozioane de artă, participă activ în viața culturală din țară și peste hotarele ei: Jabinschi Tatiana, Railean Anatolie, Bîlba Lucia, Triboi Adrian Roșca-Alavațchi Olga, Nița Nicolae, Gurețkaia Antonina, Vîlegjanina Daria, Yampolskaia Natalia, Vidrașco Alexei, Obreja Pavel, Olari Pavel, Urechi Gheorghe, Savițchi Ecaterina, Burdila Vasile, Josu Serghei, Neamțu Ecaterina ș.a.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Programul de studii 0213.3 Sculptură

Programul de studii 0214 Arte decorative: Ceramica artistică, Metal artistic, Tapiserie

ECHIPA DE CALITATE A DEPARTAMENTULUI

CONTACTE

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.