Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Consiliul de administrație

Consiliul de Administrație AMTAP este organul de guvernare administrativă, de gestiune economică şi patrimonială a Academiei și este subordonat Senatului. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Serviciului Public, Codul Educației, Carta AMTAP şi alte acte normative.

ATRIBUŢIILE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 • Examinează şi îşi expune opinia asupra strategiei de dezvoltare a Academiei;
 • Coordonează întreaga activitate administrativă;
 • Asigură executarea hotărârilor Senatului în domeniul de administrare si finanțare;
 • Examinează chestiunile privind activitatea serviciilor administrative si gospodărești;
 • Aprobă devizul de venituri si cheltuieli referitoare la asigurarea informaționala si tehnico-materiala a procesului didactico-științific, la ameliorarea condițiilor de munca si de trai ale colaboratorilor si studenților, la reparații capitale si curente;
 • Examinează si propune masurile necesare pentru optimizarea cheltuielilor, economisirea resurselor si obținerea de noi surse financiare;
 • Aprobă reducerea sau scutirea de plata pentru cazare în căminele universitare;
 • Întreprinde masuri ce vor asigura securitatea si integritatea patrimoniului universitar;
 • Întreprinde măsuri ce vor consolida baza tehnico-materiale a Academiei;
 • Supraveghează si, după necesitate, ia măsuri de asigurare a desfășurării construcțiilor capitale şi a reparaţiilor curente ale blocurilor de studii si ale căminelor studențești;
 • Ia decizii referitoare la asigurarea condițiilor normale de desfășurare a procesului didactico-științific, de trai si activitate a studenților si colaboratorilor;
 • Contribuie activ la cazarea studenților, rezidenților, magiștrilor, doctoranzilor, cursanților în căminele universitare.

                                         Componența Consiliului de Administrație

Melnic Victoria,  rectoră, doctor în studiul artelor, profesor universitar,
Maestru în Artă,  -  preşedintă a Consiliului de Administraţie

                                 

                                       Membrii Consiliului de Administrație   

Gamurari Pavel, prorector activitate didactică, asigurarea calităţii şi internaţionalizare , doctor în arte,conferențiar  universitar.

Comendant Tatiana, prorectoră activitate științifică şi de creaţie, doctor în sociologie, conferențiar universitar

Vasile  Pușcaș,  prorector în probleme de administrare şi gospodărie                   

Socican Igor, decan Facultatea Artă Muzicală

Plaţînda Svetlana,  decană Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design

Starciuc Mariana, decană Facultatea Arta Teatrală Coregrafică și Multimedia

Lazarev Ludmila, şefa Departamentului universitar Ştiinţe socio - umanistice şi  limbi moderne

Plaţînda Ludmila,  şefa Secţiei studii

Avasiloae Rodica,directoarea Bibliotecii AMTAP

Vortolomei Olga,    șefa  Direcției economico-financiară

Guţu Zoia,  directoarea Departamentului Artă coregrafică şi performanţă motrică

Fotescu Vasile, preşedintele Comitetului syndical AMTAP

Garștea Svetlana, șefă secția Resurse umane și  organizare a muncii

Valueva Marina, șefa secției formare continuă, validare și ghidare în carieră

Gavrilan Tatiana, consilieră juridică AMTAP

Cosciug  Tatiana, secretară, sefă serviciu Managementul documentelor și secretariat
 
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.