Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Consiliul de administrație

Consiliul de Administrație AMTAP este organul de guvernare administrativă, de gestiune economică şi patrimonială a Academiei și este subordonat Senatului. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Serviciului Public, Codul Educației, Carta AMTAP şi alte acte normative.

ATRIBUŢIILE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 • Examinează şi îşi expune opinia asupra strategiei de dezvoltare a Academiei;
 • Coordonează întreaga activitate administrativă;
 • Asigură executarea hotărârilor Senatului în domeniul de administrare si finanțare;
 • Examinează chestiunile privind activitatea serviciilor administrative si gospodărești;
 • Aprobă devizul de venituri si cheltuieli referitoare la asigurarea informaționala si tehnico-materiala a procesului didactico-științific, la ameliorarea condițiilor de munca si de trai ale colaboratorilor si studenților, la reparații capitale si curente;
 • Examinează si propune masurile necesare pentru optimizarea cheltuielilor, economisirea resurselor si obținerea de noi surse financiare;
 • Aprobă reducerea sau scutirea de plata pentru cazare în căminele universitare;
 • Întreprinde masuri ce vor asigura securitatea si integritatea patrimoniului universitar;
 • Întreprinde măsuri ce vor consolida baza tehnico-materiale a Academiei;
 • Supraveghează si, după necesitate, ia măsuri de asigurare a desfășurării construcțiilor capitale şi a reparaţiilor curente ale blocurilor de studii si ale căminelor studențești;
 • Ia decizii referitoare la asigurarea condițiilor normale de desfășurare a procesului didactico-științific, de trai si activitate a studenților si colaboratorilor;
 • Contribuie activ la cazarea studenților, rezidenților, magiștrilor, doctoranzilor, cursanților în căminele universitare.

COMPONENȚA NOMINALĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
E-MAIL
MELNIC Victoria
Rector AMTAP, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă, Președinte al Consiliului de Administrație
amtap@mdl.net
BEREZOVICOVA Tatiana
Prim-prorector activitate didactică, doctor în studiul artelor, profesor universitar interimar, Maestru în Artă, vicepreședinte al Consiliului de Administrație
tberezovicova@mail.ru
COMENDANT Tatiana
Prorector activitate științifică şi de creaţie, doctor în sociologie, conferențiar universitar
tatianacomend@gmail.com
BUTUCEA Ion
Prorector în probleme de administrare şi gospodărie
butucea.ion@rambler.ru
BARANOV Valentina
Contabil-șef interimar
amtapcont@mail.ru
PLAŢÎNDA Ludmila
Șef Secția Studii
sectiastudiiamtap@gmail.com
ZAMCOVAIA Galina
Șef Serviciul Resurse Umane
academia.sru@gmail.com
ŢÎRA Elena
Președintele Comitetului sindical
elenatira1955@gmail.com
AVASILOAE Rodica
Director Biblioteca AMTAP
rodica.avasiloaie@gmail.com
PARASCHIV-ZNATOKOVA Cristina
Decan FAICM, conferențiar universitar, Artistă Emerită
crispa@rambler.ru
MORARU Emilia
Decan FAVDPM, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar
dirijor7124@gmail.com
PLAŢINDA Svetlana
Decan FAP, lector universitar
veta.10@mail.ru
TÎRŢĂU Svetlana
Decan FTFD, doctor în teatrologie-filmologie, profesor universitar, Om Emerit
tartausvetlana@yahoo.it
STARŢEV Ala
Șef catedră Științe filosofice, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar
filosofie.amtap@gmail.com
BANARU Eugenia
Șef catedră Limbi moderne, conferențiar universitar
caireactamara@gmail.com
SCARLAT Iustin
Șef Secția Frecvență redusă și Formare continuă, profesor universitar interimar, Om Emerit
violettatira@gmail.com
GUŢU Zoia
Șef Departament Arta coregrafică și performanță motrică, doctor în pedagogie, profesor universitar interimar
zoia.gutu@gmail.com
COŞCIUG Tatiana
Secretar al Consiliului de Administrație, Șef Cancelarie
tatianadudacosciug@mail.ru
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.