Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Catedra Management artistic și Culturologie

GALAC LUCIA

Șef Catedră

  • str. Alexei Mateevici 111
  • +373-22-238136
Catedra Management artistic și Culturologie
Specialitatea 0229.1 – Culturologie, în cadrul domeniului 22-Științe Umanistice, se încadrează în schema largă a domeniului fundamental a științei, culturii și existenței umane. Domeniul Culturologie reprezintă modalitatea științifică și practică de abordare a culturii,implicată în toate formele de existență socială, în toate mecanismele și manifestările care definesc societatea.
Domeniul vizează pregătirea specialiștilor pentru analiză și cercetare, activitatea de proiectare și consultanță culturală, difuziune și asimilare a valorilor culturale, management cultural. Domeniul are un caracter generalizator și integrator, de unde derivă necesitatea abordării interdisciplinare

Catedra Culturologie a fost înființată în anul 1965 cu titlul ,,Activitatea de culturalizare,, în cadrul Facultății de Culturalizare, Institutul de Arte din Moldova. Catedra pregătea specialiști pentru instituțiile de cultură din republică. Cadrele didactice s-au stăruit să cultive discipolilor lor respectul pentru valorile autentice, să salveze parțial tradițiile culturii naționale, să revină la valorile istoriei și literaturii clasice,astfel pregătind mai multe generații de promotori ai valorilor cultural artistice, care nu au permis întreruperea definitivă și ireparabilă a continuității culturale. Din anul 1992 catedra a fost reformată radical în raport cu noile realități socio-culturale, atribuindu-se denumirea de Culturologie.
Specificul programului constă în faptul că prezintă domeniul ca pe unul integrator, de sinteză axiologică abordând cultura din perspectivă interdisciplinară, oferind studenților repere teoretice pentru descifrarea şi interpretarea complexelor fenomene culturale actuale.

Nu poate fi trecută cu vederea nici imensa importanţă a aspectului practic al specialităţii, care presupune organizarea diverselor manifestări artistice, perpetuarea valorilor perene ale umanităţii prin intermediul unor acţiuni culturale, precum ar fi sărbătorile populare, concertele, spectacolele, seratele tematice, literare etc. Programul mai vizează activități de proiectare curriculară a procesului de învățământ, a unui ansamblu de activități teoretice și practice, instituționalizate la nivelul învățământului universitar care angajează participarea studenților la dezvoltarea cunoștințelor teoretice, metodologice și de specialitate necesare pentru dezvoltarea competențelor profesionale optime în raport cu cerințele unui învățământ de calitate, dar și cerințele pieței muncii.
Misiunea pregătirii specialistului în domeniul de formare 0229.1 – Culturologie este și de a reface tabloul valoric al culturii în conformitate cu strategiile de dezvoltare, respectând prevederile actelor normative ce reglementează politica statului în domeniul culturii. Specialistul are menirea să organizeze viața culturală a unei comunități, organizații, întreprinderi, instituții, să protejeze și să valorifice patrimoniul cultural, să contribuie la descoperirea și promovarea tinerilor talente, la prestarea serviciilor culturale, obiective stipulate și în actele normative existente. El construiește puntea dintre creatorul și consumatorul de cultură, educă publicul prin manifestări cultural artistice, pregătește mediul moral care solicită și face posibilă creația culturală.
Programul de studii de licență la specialitatea Culturologie este conceput conform respectării tuturor prevederilor legale și cerințelor normative în vigoare, este axată pe formarea competențelor-cheie și profesionale adaptat sistemului de credite academice de studii. Și aceasta cu atât mai mult că încă de la începuturi în palitra disciplinelor de formare a specialiștilor în domeniu în mod firesc au fost incluse discipline ce țin de apanajul managementului.

Pe parcurs rolul acestor discipline nu numai că nu s-a diminuat, ci s-a amplificat substanțial. Astfel, începând cu anul 2015 drept imperativ al timpului sa impus la catedră specialitatea 363.4 Management artistic, iar începând cu anul 2018 acesta a fost înlocuită cu specialitatea 0229.2 Producție culturală și management artistic, domeniul de aplicabilitate în cultura instituționalizată fiindu-i practic nelimitat.

Date de contact:
Tel: +373 22 23 81 36

 
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.