Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Ziua Științei "Știința – convergența dintre trecut, prezent și viitor"

Informație – retrospectivă (evenimente, rezultate, personalități).

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice este unica instituție de stat în domeniul învățământului artistic superior din Republica Moldova. Ea reunește sub aceeași cupolă academică toate artele: muzica, artele plastice, teatrul, coregrafia, cinematografia, asigurând în același timp și pregătirea viitorilor culturologi și manageri din domeniul culturii, dar și a viitoarelor cadre didactice pentru învățământul artistic.

AMTAP din Republica Moldova este succesor de drepturi și de tradiții educaționale, științifice și cultural-artistice întemeiate de Conservatorul de Stat din Chișinău fondat în anul 1940 și ale instituțiilor de învățământ muzical care și-au desfășurat activitatea la Chișinău începând cu anul 1919, când la inițiativa lui George Enescu a fost înființat conservatorul Unirea.

AMTAP este un centru cultural-educațional și științific ce are misiunea: • De a dezvolta personalitatea prin însușirea valorilor culturii naționale și universale; • De a cultiva sensibilitatea față de problematica umană și valorile morale; • De a forma capacități intelectuale și afective, de a dezvolta abilități practice; Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice • De a contribui la dezvoltarea culturii naționale prin întreaga activitate de creație artistică și cercetare științifică a profesorilor și studenților. AMTAP promovează politica educațională a Statului axată pe dezvoltarea unui învățământ universitar umanist democratic, deschis și mobil, bazat pe valorile culturii, artei și științei naționale și universale realizabile prin: • Asigurarea șanselor egale la învățătură pentru toate categoriile de populație; • Crearea unui sistem flexibil de pregătire a cadrelor adaptat la piața actuală și de perspectivă a muncii; • Formarea cetățeanului Republicii Moldova prin prisma respectării drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului.

Cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică sunt activităţi prioritare în strategia universitară a AMTAP, ele regăsindu-se în gama activităţilor ce decurg din principiile de calitate impuse de perimetrul european. Prin strategia de cercetare ştiinţifică şi creaţia artistică se urmăreşte consolidarea poziţiei AMTAP în spaţiul naţional, european şi internaţional, precum şi creşterea renumelui şi vizibilităţii sale.

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice a fost supusă acreditării științifice în anul 2014. În baza Hotărârii Comisiei de acreditare a organizațiilor din sfera științei și inovării a CNAA nr. AC-7/1.2 din 29.12.2014, AMTAP a fost acreditată în calitate de organizație din sfera științei și inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic la profilul de cercetare Studiul artelor și culturologie.

Direcţiile de cercetare ştiinţifică sunt axate pe probleme din aşa domenii, ca:

  • studiul culturii (filosofia și sociologia culturii, istoria şi teoria culturii, culturologie, etnografie şi folclor, management cultural, etc.) și
  • studiul artelor (artă muzicală, artă teatrală, coregrafică, arte plastice şi decorative, psio-pedagogia artei, etc.).

Investigaţiile urmează două obiective majore de cercetare:

  1. dezvoltarea bazelor teoretico-metodologice ale studiului istoriei şi teoriei culturii şi artelor prin promovarea cercetărilor fundamentale şi aplicative solicitate de problematica realităţii socio-culturale;
  2. cercetarea relaţiilor dintre sfera socio-culturală şi educaţional-artistică şi identificarea influenţei pe care acestea o exercită asupra dezvoltării culturii şi artelor din Republica Moldova.

Una din problemele actuale ale contemporaneității rezidă în conservarea, popularizarea, cercetarea și asigurarea accesului liber la patrimoniul cultural-artistic, în cadrul unui amplu proces de identificare și fundamentare științifico-metodică și informațională a acestuia. Specialiștii din domeniu sunt implicați activ în soluționarea problemelor salvgardării valorilor cultural-artistice naționale prin desfășurarea proiectelor de cercetare a patrimoniului cultural material și imaterial din Republica Moldova prin examinarea şi valorificarea fondurilor şi colecţiilor publice şi private de artă muzicală, teatrală și de arte plastice, decorative și design din Republica Moldova. Astfel, proiectele de cercetarea din AMTAP reprezintă o sinteză a investigațiilor în domeniile artei academice și tradiționale, asigurând accesul la informații și acumularea cunoștințelor noi despre cultura și arta națională, contribuind la evaluarea situației actuale reale în domeniul cultural-artistic din RM.

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice este unica instituție din Republica Moldova unde, în cadrul Școlii doctorale Studiul Artelor și Culturologie, se realizează cercetarea prin 8 programe de doctorat în domeniul artelor (muzicologie; artă teatrală, coregrafică; artă cinematografică și TV;  arte plastice și decorative) și în domeniul designului și culturologiei (doctorat de cercetare și doctorat profesional).

AMTAP are cea mai bogată arhivă de folclor muzical. Biblioteca  deține cea mai mare colecție de documente de muzică tipărită (circa 100 mii u. m.). Fonoteca și Mediateca păstrează un număr impunător de înregistrări audio și video, unele din ele reprezentând fondul de aur al culturii naționale.

AMTAP organizează unicul Festival Internațional al Școlilor de Teatru și Film din Republica Moldova.

Blocurile de studii ale  AMTAP reprezintă  clădiri istorice,    monumente de     arhitectură de însemnătate națională. Astfel, în clădirea blocului I (str. Alexei Mateevici, nr. 111), în anul 1918,  Sfatul Țării a votat Actul istoric al Unirii Basarabiei cu România.

Instituția desfășoară o amplă activitate artistică prin faimoasele colective artistice: Orchestra Simfonică, Orchestra de Muzică Populară, Orchestra de Jazz, Orchestra de Acordeoniști, Fanfara, Corul Mixt,  Corul „Renaissance,” Corul de Bărbați „Gavriil Musicescu”.

În AMTAP activează un număr impunător de profesori cu titluri onorifice – circa 100 (Artist al Poporului, Maestru în Artă, Artist Emerit, Om emerit, etc.); 132 profesori – membri ai uniunilor de creație (Uniunea Teatrală, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor, Uniunea Muzicienilor, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Cineaștilor, Uniunea Artiștilor Plastici). Se studiază circa 400 de discipline, iar specificul activității didactice constă în faptul că se predau un număr mare de lecții individuale.

Printre absolvenți sunt nume notorii ca Maria Bieșu, Tamara Ciobanu, Nicolae Botgros, Mihail Muntean, Ghenadie Ciobanu, Svetlana Strezeva, Sofia Rotaru, Serghei Lunchevici, Zlata Tkaci, Eugen Verbeţchi, Victor Ciutac, Mihail Caftanat, Ion Aldea-Teodorovici, Valentin Dânga, Eugen Doga, Vitalie Rusu, Paulina Zavtoni, Svetlana Toma, Mihai Curagău, Dina Cocea, Anatol Chiriac, Anastasia Lazariuc, Ştefan Petrache, Tudor Chiriac, Gheorghe Mustea, Petre Neamțu, Marian Stârcea, Constantin Moscovici, Zinaida Julea, Vasile și Vitalie Advahov, Lidia Panfil, Iurie Matei, Vasile Sâtari, Valeriu Jabinschi, Iurie Mahovici, Ilona Stepan, Vladimir Andrieş, Anatol Lapicus, Nicolae Dohotaru,  Sandu Grecu, Luminița Țâcu, Geta Burlacu, Alex Calancea, Dumitru Cârciumaru, Petru Haruța, Nicoleta Esinencu, Anastasia Homițcaia, Daniela Burlaca și mulți alții.

Absolvenții AMTAP activează cu succes pe scenele lumii. Printre ei se numără: pianistul Alexandru Bondureanschi, profesor universitar, prorector al Conservatorului din Moscova; pianista Aurelia Simion – șefă de departament la Universitatea Națională de Arte G. Enescu din Iași; trompetistul Sergiu Cârstea – solist-trompetist la Opera din Timișoara și profesor la Universitatea de Vest din Timișoara; violoncelistul Marin Smeșnoi –  șef de partidă în Orchestra Simfonică Radio Stuttgart; violonistul Ilian Gârneț – laureat al prestigiosului concurs Regina Elisabeta din Bruxelles; soprana Ina Losi – solistă la Metropolitan Opera din New-York; mezzo-soprana Diana Axenti – solista Operei din Paris; basul Oleg Țâbulico solistul Teatrului Bolșoi din Moscova; designerul Vlad Straticiuc – laureat al concursului Royal Ascot din Marea Britanie; compozitorul Igor Iachimciuc – profesor la Universitatea din Utah, SUA; compozitoarea Ludmila Chise – profesoară la Universitatea din Texas; soprana Natalia Tanasiiciuc – solista operei din Zurich.

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.