Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova

Cifrul proiectului: 21.70105.30ȘD

Titlul: Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova

Perioada de realizare: 01.09.2021–31.05.2023

Prioritatea strategică: Competitivitate economică și tehnologii inovative (Aria tematică: 4) Tehnologii, sisteme informatice avansate și soluții inovative orientate spre: domenii sociale, asigurarea securității cibernetice, procesarea datelor, prezervarea și valorificarea (prin digitizare) a patrimoniului cultural).

Cifrul: 21.70105.30ȘD

Director de proiect:  Larisa BALABAN, dr., conf. univ.

Vice-director de proiect:  Diana BUNEA, dr., conf. univ.

Echipa de cercetare:

  1. BALABAN Larisa, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, director proiectului;
  2. BUNEA Diana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, vice-director proiectului;
  3. CIOBANU-SUHOMLIN Irina, doctor în studiul artelor, profesor universitar;
  4. BADRAJAN Svetlana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, director al Școlii doctorale;
  5. CHICIUC Natalia, doctor în studiul artelor și culturologie, lector universitar;
  6. DRUȚĂ Andrei, doctorand, lector universitar.

Proiectul Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova, o premieră în cercetarea fundamentală și aplicativă în Republica Moldova reprezintă o sinteză a investigațiilor în domeniile muzicii academice și tradiționale, asigurând accesul la informații și acumularea cunoștințelor noi despre cultura și muzica națională și patrimoniul muzical folcloric, contribuind la evaluarea situației actuale reale în domeniul muzical-artistic din RM.

Una din problemele actuale ale contemporaneității rezidă în conservarea, popularizarea, cercetarea și asigurarea accesului liber la patrimoniul cultural-artistic, în cadrul unui amplu proces de identificare și fundamentare științifico-metodică și informațională a acestuia.

Specialiștii în domeniu sunt implicați activ în soluționarea problemelor salvgardării valorilor cultural-artistice naționale. Însă, având în vedere volumul impunător al colecțiilor muzicale de partituri manuscrise din diferite fonduri și de fonograme din Arhiva de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, precum și depozitarea dispersată a acestora, procesul de prelucrare digitală a materialelor muzicale se află abia la început. Totodată, numeroasele surse originale (manuscrise, înregistrări și alte materiale multimedia etc.) ce se conțin în arhivele muzicale din RM rămân a fi în mare parte necunoscute mediilor științifice, artistice și publicului larg. Incendiul care s-a produs în 2020 la Filarmonica Națională, nimicind o mare parte a partiturilor și manuscriselor aflate în biblioteca acesteia, a demonstrat un pericol real de pierdere și distrugere a colecțiilor muzicale de patrimoniu. Astfel, se impune urgentarea și activizarea procesului de digitizare a colecțiilor muzicale precum și concentrarea materialelor de patrimoniu muzical academic și tradițional într-un fond digital organizat după criterii și standarde internaționale. La aceasta etapă se preconizează prelucrarea digitală a materialelor care aparțin unui din domeniile importante ale muzicii naționale — creații simfonice, precum și materiale ale expedițiilor folclorice din zona de centru a republicii.

Scopul proiectului constă în digitizarea unor obiecte din patrimoniului muzical academic —  colecții de muzica academică (simfonică) și tradițională, fapt ce va contribui la conservarea, valorificarea și interpretarea științifico-practică a acestuia.

Data: 01.08.2021–31.07.2022

Locul desfășurării: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.