Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Direcții de cercetare

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP) este o instituţie de învăţământ superior artistic, de cercetare și creație artistică ce reuneşte sub aceeaşi cupolă academică toate genurile de artă, asigurând în acelaşi timp şi pregătirea viitorilor lucrători şi manageri din domeniul culturii, dar și a viitoarelor cadre didactice pentru învățământul artistic.

Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare şi creaţie artistică din AMTAP se organizează şi funcţionează pe baza legislaţiei naţionale în domeniu.

În conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova activitatea artistică (de interpretare şi/sau creaţie) din AMTAP este echivalentă cu activitatea de cercetare ştiinţifică. Activitatea de cercetare şi creaţie artistică este coordonată de către Consiliul Ştiinţific al AMTAP care oferă sprijin instituţional, administrativ şi logistic subdiviziunilor de cercetare, şcolii doctorale și colectivelor artistice subordonate.

Cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică sunt activităţi prioritare în strategia universitară a AMTAP, ele regăsindu-se în gama activităţilor ce decurg din principiile de calitate impuse de perimetrul european. Prin strategia de cercetare ştiinţifică şi creaţia artistică se urmăreşte consolidarea poziţiei AMTAP în spaţiul naţional, european şi internaţional, precum şi creşterea renumelui şi vizibilităţii sale.

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice a fost supusă acreditării științifice în anul 2014. În baza Hotărârii Comisiei de acreditare a organizațiilor din sfera științei și inovării a CNAA nr. AC-7/1.2 din 29.12.2014 AMTAP a fost acreditată în calitate de organizație din sfera științei și inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic la profilul de cercetare Studiul artelor și culturologie.

Direcţiile de cercetare ştiinţifică sunt axate pe probleme din aşa domenii, ca:

  • studiul culturii (filosofia și sociologia culturii, istoria şi teoria culturii, culturologie, etnografie şi folclor, management cultural, etc.) și
  • studiul artelor (artă muzicală, artă teatrală, coregrafică, arte plastice şi decorative, psiho-pedagogia artei, etc.).

Investigaţiile în cadrul profilului urmează două obiective majore de cercetare:

1) dezvoltarea bazelor teoretico-metodologice ale studiului istoriei şi teoriei culturii şi artelor prin promovarea cercetărilor fundamentale şi aplicative solicitate de problematica realităţii socio-culturale;

2) cercetarea relaţiilor dintre sfera socio-culturală şi educaţional-artistică şi identificarea influenţei pe care acestea o exercită asupra dezvoltării culturii şi artelor din Republica Moldova.

Colectivul științific de cercetare al AMTAP întrunește 2 secții:

  • Secția Artă muzicală
  • Secţia Arte scenice, vizuale şi ştiinţe socio-umane

În cadrul secției Artă muzicală sunt determinate două direcţii de bază:

  1. Istoria şi teoria muzicii.
  2. Metodologia cercetării artei muzicale.

În cadrul secției Arte scenice, vizuale și științe socio-umane sunt stabilite trei direcţii prioritare:

  1. Istoria și teoria teatrului.
  2. Istoria şi teoria artelor plastice.
  3. Teorii aplicate şi metodologie în cercetarea proceselor socio-culturale din societatea contemporană.

Strategia de cercetare şi creaţie pentru anii 2015-2020

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.