Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Aviz cu privire la admiterea la Ciclul III de studii de doctorat

Școala Doctorală Studiul Artelor și Culturologie de la Academia de Muzică, Teatruși Arte Plastice anunță admiterea la doctorat profesional și stiințific în perioada 23-28 noiembrie, 2020, specialitățile:

653.01. Muzicologie (creație, cercetare)
654.01. Artă teatrală, coregrafică (creație, cercetare)
654.02. Artă cinematografică, televiziune şi alte arte audiovizuale (creație, cercetare)
651.03. Arte plastice și decorative (creație, cercetare)
655.01. Culturologie (cercetare)

Condițiile de înscriere la concurs

 1. Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii de doctorat numai absolvenții cu diploma de studii superioare de master sau echivalentă acesteia, din R. Moldova și din străinătate, conform legii.
 2. Pentru înscriere la concurs, candidatul prezintă o cerere pe numele Rectorului AMTAP, însoţită de următoarele acte:
  1. Actul de studii (în original) şi o copie a acestuia, cu anexa sau suplimentul la diplomă;
  2. Pentru doctoratul științific: lista lucrărilor ştiinţifice elaborate (publicate sau susţinute în reuniuni ştiinţifice) și un referat ştiinţific (15-20 pagini), la tematica viitoarei teze;
  3. pentru doctoratul profesional: lista creațiilor proprii (publicate/ interpretate/ montate pe scene profesioniste/ prezentate în expoziții personale, colective sau de grup) sau a repertoriului abordat în instituţii de artă profesioniste, copii de pe afișele sau programele manifestărilor artistice relevante cu participarea candidatului și oferta de cercetare (3-5 pagini); Notă: Candidaţii pentru tipul de doctorat profesional :
   1. subdomeniul Interpretare muzicală, vor depune odată cu dosarul de înscriere Lista de repertoriu/Programul recitalului;
    laprofilurile Dirijat cor academicşi Dirijat orchestrăvor depune odată cu dosarul DVD-urile cu înregistrările autentice ale concertelor susţinute);
   2. pentru subdomeniile Actorie, Regie, Coregrafie și dans, vor depune odată cu dosarul de înscriere lista de repertoriu artistic-interpretativ (10 titluri).
   3. pentru specializările :Artă cinematografică, televiziune şi alte arte audiovizuale; Arte plasticeși decorative; Design vestimentar și al produselor textile vor depune odată cu dosarul DVD-urile cu înregistrările autentice.
  4. Extrasul din procesul-verbal al şedinţei Comisiei de finalizare a studiilor de Masterat sau recomandări din partea a doi specialişti cu grad ştiinţific/titlu artistic în domeniu;
  5. Curriculum vitae Europass;
  6. Copia buletinului de identitate;
  7. Copia carnetului de muncă;
  8. Trei fotografii tip pașaport;
  9. Chitanța de achitare a taxei de înscriere. Taxa de înscriere este 50 lei;
  10. Lista actelor depuse;
  11. Un dosar tip mapă cu șiret (carton, fără șină).
 3. Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia celor care şi-au făcut studiile în România sau Rusia) vor prezenta traducerea diplomei, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acestuia de către Ministerul Educaţiei.
 4. Cetățenii altor state și apatrizii pot participa la concurs doar cu taxă. Ei depun suplimentar următoarele acte:
 • Copia pașaportului
 • Certificatul eliberat de Ministerul Educaliei din țara de origine confirmând pentru fiecare
 • diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei,
 • descrierea sistemului de notare;
 • Certificat de cazier judiciar (după emiterea ordinului de înmatriculare)

Dosarele se depun la Biroul Școlii Doctorale/secretară (068857115) bl. I, aud. 304,
luni: între 16.30-18.00,
vineri: 10.00-12.00,
de la 20 octombrie până la 20 noiembrie, 2020

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.