Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Secția Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară

MISIUNE

Misiunea SMCDC este asigurarea și eficientizarea procesului didactic și asigurarea serviciilor educaționale calitative oferite beneficiarilor Academiei cu implementarea unui management academic performant în baza standardelor de referință a calității, având atribuţii privind elaborarea procedurilor şi a instrumentelor de evaluare şi asigurare a calităţii, organizarea proceselor de audit şi evaluarea calităţii, gestiunea datelor referitoare la calitate, diseminarea informaţiilor şi crearea culturii calităţii în academie.

OBIECTIVELE

În conformitate cu misiunea asumată, SMCDC acţionează pentru realizarea următoarelor obiective:

 • implementarea strategiei AMTAP cu privire la asigurarea calităţii;
 • formarea şi dezvoltarea unei culturii a calităţii la nivelul tuturor subdiviziunilor organizatorice din AMTAP, cu implicarea întregii comunităţi academice şi administrative;
 • elaborarea şi aplicarea mecanismelor de asigurare a calităţii;
 • planificarea şi realizarea sistematică a evaluării interne a calităţii educaţiei conform standardelor educaţionale elaborate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (ANACEC);
 • organizarea sesiunilor de informare în domeniul managementului calităţii cu scopul de a îmbunătăţi performanţele specifice ale facultăţilor şi ale programelor de studiu;
 • monitorizarea activităţii Comisiilor şi Echipelor de asigurare a calităţii din cadrul facultăţilor/departamentelor/catedrelor;
 • monitorizarea procesului de actualizare și de îmbunătățire continuă a programelor de studii și a curriculum-urilor disciplinare;
 • optimizarea colaborării cu angajaţii academiei, studenţii şi partenerii AMTAP, privind sporirea capacității şi disponibilității instituţiei de a le satisface cerinţele şi aşteptările;
 • îmbunătățirea continuă a calității stagiilor de practică.

ATRIBUȚII

Pentru realizarea misiunii și a obiectivelor asumate, SMCDC are următoarele atribuții:

 • elaborarea documentaţiei specifice Sistemului de Management al Calităţii din Academie;
 • implementarea şi monitorizarea Sistemului de Management al Calităţii în toate structurile academice şi administrative ale Academiei;
 • colaborarea cu toate structurile academice și administrative ale Academiei în vederea îmbunătățirii continue a SMC;
 • acordarea de consultanţă în domeniul asigurării calităţii;
 • elaborarea, implementarea și analiza rezultatelor sondajelor cu privire la nivelul de satisfacție în rândul părților interesate (studenți, cadre didactice, angajați, reprezentanţii pieţei muncii) și elaborarea măsurilor corective necesare;
 • elaborarea și prezentarea rapoartelor periodice cu privire la asigurarea calității academice, informarea despre principalele probleme și posibilele soluții;
 • monitorizarea elaborării planurilor de studii și a calificărilor;
 • controlul calităţii stagiilor de practică;
 • crearea, gestionarea paginii web a SMCDC.

CHESTIONARE

Ciclul I — Licența

 1. Chestionar de evaluare finală a cursurilor teoretice (semestrul 1, anul universitar 2023-2024)
 2. Chestionar de evaluare finală a cursurilor practice (semestrul 1, anul universitar 2023-2024)
 3. Chestionar de evaluare a calității stagiului de practică și a activității  conducătorului stagiului de practică (semestrul 1, anul universitar 2023-2024)
 4. Chestionar cu privire la aprecierea gradului de satisfacție al beneficiarului
 5. Chestionar cu privire la evaluarea nivelului de satisfacție al absolventului 
 6. Fișa de monitorizare a traseului profesional al absolventului

Ciclul II — Masterat

 1. Chestionar de evaluare finală a cursurilor teoretice (semestrul 1, anul universitar 2023-2024)
 2. Chestionar de evaluare finală a cursurilor practice (semestrul 1, anul universitar 2023-2024)
 3. Chestionar de evaluare a calității stagiului de practică și a activității  conducătorului stagiului de practică (semestrul 1, anul universitar 2023-2024)
 4. Chestionar cu privire la aprecierea gradului de satisfacție al beneficiarului
 5. Chestionar cu privire la evaluarea nivelului de satisfacție al absolventului
 6. Fișa de monitorizare a traseului profesional al absolventului

Ciclul III — Doctorat

 1. Evaluarea conducătorilor de doctorat de către doctoranzi

Formare continuă

 1. Chestionar de evaluare a cursurilor de formare continuă

Personal științifico-didactic

 1. Evaluarea activității cadrului didactic de către studenți
 2. Evaluarea activității cadrului didactic de către colegi
 3. Evaluarea activității cadrului didactic de către șeful departamentului/catedrei (decan)

PLANURI DE MĂSURI CORECTIVE PRIVIND ELIMINAREA NECONFORMITĂȚILOR

DOCUMENTE

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea SMCDC

Procedura de sistem privind Auditul intern al calității

Raport de evaluare internă în vederea evaluării externe instituționale

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.