Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Posturi vacante

AVIZ

În conformitate cu decizia Senatului din 15.09.2021, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante. 

Lista completă a posturilor poate fi vizualizată la următorul link: Extras cu privire la declarearea vacanței funcțiilor și organizarea concursului de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

Depunerea dosarului -  05.10.2021 – 03.11.2021

Examinarea dosarelor -  04.11.2021 – 12.11.2021

Organizarea prezentărilor publice - 15.11.2021 – 22.11 2021

Validarea rezultatelor concursului -  24.11.2021

 

COMPONENȚA dosarului de concurs:

 • cererea de înscriere, semnată de candidat (Anexa 2);
 • curriculum-ul vitae Europass;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copiile documentelor ce atestă titlurile științifice onorifice sau distincțiile de stat (după caz);
 • lista lucrărilor științifice și științifico-didactice publicate (Anexa 3);
 • lista lucrărilor de creație (pentru domeniul Arte), cu un compartiment separat, dedicat rezultatelor înregistrate în ultimii 5 ani;
 • lista proiectelor științifice/organizatorice/de creație/culturale la care a participat pretendentul la funcție (Anexa 4);
 • fișa de autoevaluare (Anexa 5);
 • lista discipolilor cu titluri științifice/onorifice sau laureați ai concursurilor internaționale (pentru solicitanții titlului de profesor/conferențiar universitar) (Anexa 6);
 • declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (Anexa 7);
 • opțional și alte documente (la decizia candidatului) care demonstrează satisfacerea cerințelor pentru ocuparea funcției.

Descrierea procedurii de concurs poate fie accesată pe următorul link: 

https://amtap.md/assets/pdf/Regulament_OFDV_2021_%20Final.pdf

Anexele pot fi descărcate aici:

https://drive.google.com/drive/folders/1qomF_sNaPP4dODFnio0TtQL9kcvN2aot?usp=sharing

 

Dosarele se depun la Cancelaria AMTAP.

Adresa: or. Chişinău, str. A. Mateevici, 111

Informaţii la telefoanele:  (022) 238213; (022) 238720; (022) 238712

Data publicării anunțului: 5 octombrie 2021


AVIZ

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, se anunță concurs pentru ocuparea postului de Președinte al Consiliului Științific al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice — 0,5 unități.

 

Dosarul candidaților va include:

 1. Cererea de înscriere la concurs;
 2. CV – ul;
 3. Copii ale diplomelor care denotă deținerea titlurilor științifice şi ştiinţifico-didactice;
 4. Actul de confirmare a dreptului de conducere a doctoranzilor;
 5. Lista lucrărilor științifice și metodologice publicate.

Termenul de depunere a cererilor și a dosarelor – 2 luni de la data apariției avizului (10.09.2021 — 10.11.2021)

 

Dosarele se depun la Cancelaria AMTAP.

 

Adresa: or. Chișinău, str. A. Mateevici, 111.

 

Informații la telefoanele: (022) 238720; (022) 923730.

 

Data publicării anunțului: 10 septembrie 2021


AVIZ

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de director al Școlii Doctorale Studiul artelor și Culturologie.

 

În termen de 14 zile de la anunțarea concursului, 10.09.2021-24.09.2021, pretendenții la postul vacant vor depune la Cancelaria din cadrul AMTAP următoarele acte:

 

 1. Cererea de admitere la concurs;
 2. CV-ul, model Europass;
 3. Lista lucrărilor științifico-metodice publicate în ultimii 5 ani;
 4. Certificatul care confirmă atribuirea dreptului de conducere /consultare științifică;
 5. Un program de dezvoltare a Școlii doctorale pentru o perioadă de 5 ani.

 

În conformitate cu Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1007 din  10.12.2014 pretendentul la postul vacant este membru al școlii doctorale date.

Data publicării anunțului: 10 septembrie 2021

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.