Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Proiecte de cercetare

Cifrul proiectului: 21.70086.30ȘD

Titlul: Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova

Perioada de realizare: 01.08.2021–31.07.2022

Prioritatea strategică: Competitivitate economică și tehnologii inovative (Aria tematică: 4) Tehnologii, sisteme informatice avansate și soluții inovative orientate spre: domenii sociale, asigurarea securității cibernetice, procesarea datelor, prezervarea și valorificarea (prin digitizare) a patrimoniului cultural).

Cifrul: 21.70086.30ȘD

Director de proiect:  Larisa BALABAN, dr., conf. univ.

Vice-director de proiect:  Diana BUNEA, dr., conf. univ.

Echipa de cercetare:

 1. BALABAN Larisa, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, director proiectului;
 2. BUNEA Diana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, vice-director proiectului;
 3. CIOBANU-SUHOMLIN Irina, doctor în studiul artelor, profesor universitar;
 4. BADRAJAN Svetlana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, director al Școlii doctorale;
 5. TROCINEL Daniela, doctorand;
 6. TĂTARU Elizaveta, student.

Proiectul Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova, o premieră în cercetarea fundamentală și aplicativă în Republica Moldova reprezintă o sinteză a investigațiilor în domeniile muzicii academice și tradiționale, asigurând accesul la informații și acumularea cunoștințelor noi despre cultura și muzica națională și patrimoniul muzical folcloric, contribuind la evaluarea situației actuale reale în domeniul muzical-artistic din RM.

Una din problemele actuale ale contemporaneității rezidă în conservarea, popularizarea, cercetarea și asigurarea accesului liber la patrimoniul cultural-artistic, în cadrul unui amplu proces de identificare și fundamentare științifico-metodică și informațională a acestuia.

Specialiștii în domeniu sunt implicați activ în soluționarea problemelor salvgardării valorilor cultural-artistice naționale. Însă, având în vedere volumul impunător al colecțiilor muzicale de partituri manuscrise din diferite fonduri și de fonograme din Arhiva de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, precum și depozitarea dispersată a acestora, procesul de prelucrare digitală a materialelor muzicale se află abia la început. Totodată, numeroasele surse originale (manuscrise, înregistrări și alte materiale multimedia etc.) ce se conțin în arhivele muzicale din RM rămân a fi în mare parte necunoscute mediilor științifice, artistice și publicului larg. Incendiul care s-a produs în 2020 la Filarmonica Națională, nimicind o mare parte a partiturilor și manuscriselor aflate în biblioteca acesteia, a demonstrat un pericol real de pierdere și distrugere a colecțiilor muzicale de patrimoniu. Astfel, se impune urgentarea și activizarea procesului de digitizare a colecțiilor muzicale precum și concentrarea materialelor de patrimoniu muzical academic și tradițional într-un fond digital organizat după criterii și standarde internaționale. La aceasta etapă se preconizează prelucrarea digitală a materialelor care aparțin unui din domeniile importante ale muzicii naționale — creații simfonice, precum și materiale ale expedițiilor folclorice din zona de centru a republicii.

Scopul proiectului constă în digitizarea unor obiecte din patrimoniului muzical academic —  colecții de muzica academică (simfonică) și tradițională, fapt ce va contribui la conservarea, valorificarea și interpretarea științifico-practică a acestuia.

Codul proiectului: 15.817.06.08A

Titlul: Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creație componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare 

Termeni de realizare: 01.01.2015–31.12.2018, prelungit în 2019 

Direcţia strategică de cercetare: 5. Cod: 08.07: Patrimoniul Național și dezvoltarea societății

Director de proiect: Balaban Larisa, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar

A fost aprobat pentru finanțare pentru anul 2019 prin Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 303/2018

Echipa de cercetare:

 1. BALABAN Larisa, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, director proiectului;
 2. BUNEA Diana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, vice-director proiectului;
 3. MELNIC Victoria, doctor în studiul artelor, profesor universitar, rector AMTAP;
 4. CIOBANU-SUHOMLIN Irina, doctor în studiul artelor, profesor universitar, șef secției Artă muzicală;
 5. BADRAJAN Svetlana, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, director al Școlii doctorale;
 6. SLABARI Nicolae, doctor în studiul artelor și culturologie, șef Cabinetului de folclor al AMTAP;
 7. CHICIUC Natalia, doctorandă, lector universitar, secretar științific al Consiliului științific AMTAP:
 8. BARBANOI Hristina, doctor în studiul artelor și culturologie, lector universitar (2015–2017);
 9. MAZUR Marina, masteranda (2017–2019).

Obiectivele proiectului:

Scopulproiectului rezidă în dezvoltarea domeniului de documentare şi cercetare a patrimoniului muzical din Republicii Moldova prin examinarea şi valorificarea fondurilor şi colecţiilor muzicale publice şi private privind creaţia componistică şi folclor muzical din Republica Moldova şi digitalizarea lor.

Obiectivul generalconstă în acumularea şi procesarea electronică a informaţiilor despre creaţia componistică şi folclor muzical din Republica Moldova, elaborarea si publicarea unui registru digital adnotat al Arhivei de folclor a AMTAP.

Dreptobiectivele specifice ale proiectului se impun: investigarea şi examinarea colecţiilor şi fondurilor de documente; localizarea şi identificarea manuscriselor muzicale şi a surselor folclorice, descrierea exhaustivă şi clasarea documentelor muzicale identificate, interpretarea lor ştiinţifică; ordonarea lor în registrele şi repertorii digitale, arhivarea digitală a obiectelor moştenirii muzicale; dezbaterea publică a problemelor în domeniu în cadrul conferinţelor, diseminarea rezultatelor investigaţiilor prin editarea materialelor ştiinţifice şi a cataloagelor de lucrări; elaborarea metodologiilor cu scopul introducerii lor în practica concertistică şi în procesul didactic.

De asemenea, prelucrarea digitală a materialelor Arhivei de folclor, completarea fişelor de paşaportizare şi elaborarea adnotărilor pentru fiecare fişier, publicarea registrelor, inclusiv pe un site de internet. Relevanţa elaborării şi publicării acestor registre este esenţială pentru procesul de valorificare ştiinţifică ulterioară şi constituie, de fapt, crearea unei bază de date de nivel naţional şi internaţional a patrimoniului muzical naţional, în concordanţă cu Legea nr.56 din 29 martie 2012 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial.

Rezultatele preconizateîn cadrul desfăşurării proiectului presupun creşterea cantitativă şi calitativă a informaţiilor şi cunoştinţelor despre creaţia componistică şi folclor muzical din Republica Moldova, dezvoltarea segmentului cultural local al reţelei Web prin distribuirea on-line a materialelor elaborate, sporirea acoperirii informaţionale a domeniului muzical-cultural din

Republica Moldova, acumularea experienţei în domeniul documentării, sistematizării şi digitalizării a patrimoniului muzical naţional, prin participarea în conferinţe, editarea articolelor, etc., sporirea interesului şi creşterea gradului de sensibilizare a cercurilor ştiinţifice, profesorale şi artistice faţă de moştenirea muzicală naţională.

Realizarea proiectului va contribui atât la valorificarea ştiinţifică a patrimoniului muzical, cât şi la continuitatea procesului cultural-artistic în Republica Moldova prin consolidarea bazelor de perpetuare a valorilor muzical-culturale în societate modernă.

Impactul ştiinţific şi aplicativ al proiectului:

Rezultatele proiectului va avea un impact multidirecţional asupra comunităţii ştiinţifice, dotării informaţionale a procesului didactic, asupra profesioniştilor încadraţi în industria concertistică, în domeniile ocrotirii drepturilor de autor şi activităţii editoriale, managementului cultural-artistic precum şi asupra asistenţei biblioteconomice ale cititorilor în biblioteci. Impactul scontat este aprofundarea cunoştinţelor despre moştenire muzicală ca parte importantă a patrimoniului cultural naţional, promovarea valorilor artistice de calitate înaltă, stimularea interesului faţa de capodoperele naţionale, creşterea interesului pentru informaţia de calitate în domeniu. Realizarea proiectului va contribui la planificarea politicii culturale, dezvoltarea strategiilor manageriale şi a volumului de producţie artistică în diferite forme (ediţii de note, concerte, înregistrări audio şi video, difuzarea prin eter şi cablu, etc.) care sunt imposibile fără estimarea potenţialului creativ şi a patrimoniului muzical inclusiv în domeniul creaţiei profesionale şi a valorilor folclorice autentice. În calitate de instrumente performante şi uşor accesibile pentru utilizatori, metode de lucru cu valori muzical-artistice din patrimoniu aprobate, rezultatele proiectului va asigura calitatea procesului de documentare şi de prelucrare analitică pre-auditivă a lucrărilor muzicale, contribuind la veridicitatea rezultatelor ştiinţifice ale cercetărilor în domeniul muzicii profesioniste din Moldova.

Cifrul proiectului: 11.817.08.84A

Titlul:Registrul adnotat al creaţiilor muzicale din Republica Moldova

Termeni de realizare: 01.01.2011­ — 31.12.2014
15.817.06.08A
Direcţia strategică de cercetare: Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării

Director de proiect: Ciobanu-Suhomlin Irina, doctor în studiul artelor, profesor universitar

Echipa de cercetare:

 1. CIOBANU-SUHOMLIN Irina, doctor în studiul artelor, profesor universitar, director de proiect;
 2. MELNIC Victoria, doctor în studiul artelor, profesor universitar;
 3. MIRONENCO Elena, doctor în studiul artelor, profesor universitar;
 4. ȚIRCUNOVA Svetlana, doctor în studiul artelor, profesor universitar;
 5. BALABAN Larisa, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar;
 6. GAJIM Hristina, doctorandă;
 7. GUPALOVA Elena, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar.

Obiectivele proiectului:

Proiectul are drept scop completarea vidului informaţional privind creaţia muzicală academică în Republica Moldova, urmărind obiectivele de colectare, stocare şi sistematizare structurală, funcţională şi istorică a tuturor informaţiilor despre lucrări, ordonarea cronologică, genetică, instrumentală, tematică etc. a patrimoniului muzical naţional (segmentele cele mai principale ale muzicii simfonice, de cameră, corală şi de operă); organizarea informaţiilor obţinute sub forma unei baze de date electronice relaţionale.

Impactul ştiinţific şi aplicativ al proiectului:

Prin utilitatea sa documentară, Registrul se înscrie în opera de documentare a patrimoniului artistic muzical al Republicii Moldova, având ca beneficiari diferite instituţii culturale, concertistice, educaţionale, ale drepturilor de autori, ale audiovizualului. Deja este simţit şi va fi simţit şi în continuare impactul pozitiv multidimensional al materialelor elaborate asupra comunităţii ştiinţifice, procesului didactic în ceea ce se referă la dotarea tehnică informaţională, asupra profesioniştilor încadraţi în industria concertistică, în domeniile ocrotirii drepturilor de autor şi activităţii editoriale, managementului cultural-artistic precum şi asupra asistenţei biblioteconomice ale cititorilor în biblioteci. etc.

Registrul adnotat este conceput ca un instrument de cunoaştere şi de referinţă în promovarea muzicii autohtone în ţară şi peste hotare.

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.