Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Consiliul științific

Consiliul Știinţific coordonează întreaga activitate de cercetare și creație artistică, oferind sprijin instituţional, administrativ şi logistic subdiviziunilor de cercetare, şcolii doctorale și colectivelor artistice subordonate. Consiliul Știinţific este monitorizat de rectorul AMTAP şi coordonat de prorectorul activitate științifică și de creație.

Consiliul ştiinţific are următoarele competențe și atribuții:

 • elaborarea Strategiei de cercetare și inovare a AMTAP, pe care o supune aprobării Senatului;
 • elaborarea Regulamentului instituţional de organizare şi funcționare a programelor de studii de doctorat, pe care îl supune aprobării Senatului;
 • stabilirea direcţiilor de activitate științifică ale AMTAP şi ale subdiviziunilor sale de cercetare și inovare;
 • aprobarea proiectelor de cercetare și creație artistică ale AMTAP şi a rezultatelor obţinute;
 • alegerea redactorilor și a consiliilor academice pentru publicațiile ştiinţifice ale AMTAP;
 • examinarea şi înaintarea Senatului pentru aprobare a planului anual de activitate ştiințifică și de creație artistic al AMTAP;
 • evaluarea tematicii activității AMTAP în cercetare şi inovare, a programelor de activitate artistic, a rezultatelor activității desfăşurate de laboratoarele de cercetări științifice și colectivele artistice, examinarea raportului anual de activitate ştiințifică și creație artistic a AMTAP, pe care-l recomandă Senatului pentru aprobare;
 • examinarea şi înaintarea Senatului pentru aprobare publicarea monografiilor ştiințifice, a lucrărilor metodico-didactice și de creație;
 • examinarea chestiunilor privind colaborarea ştiințifică și creație artistic cu organizații similare naționale, regionale şi internaționale;
 • examinarea, selectarea şi înaintarea la diverse concursuri naționale şi internaționale a proiectelor ştiințifice și de creație ale colaboratorilor AMTAP;
 • aprobarea planului anual al manifestărilor ştiinţifice și artistice organizate în cadrul AMTAP;
 • aprobarea deciziilor privind înfiinţarea, divizarea, comasarea sau desfiinţarea şcolilor doctorale din cadrul AMTAP;
 • aprobarea regulamentelor interne ale şcolilor doctorale;
 • aprobarea programelor de studii superioare de doctorat ale şcolilor doctorale, precum şi a celor organizate în cotutelă cu alte IOSD, din ţară sau din străinătate;
 • avizarea taxelor privind studiile superioare de doctorat, propuse de consiliile şcolilor doctorale, şi prezentarea lor spre aprobare Senatului;
 • aprobarea modelului-cadru de convenţii de cotutelă de doctorat al şcolilor doctorale;
 • aprobarea actelor, acordurilor şi parteneriatelor privind colaborările instituţionale dintre şcolile doctorale ale AMTAP, precum şi dintre şcolile doctorale ale AMTAP şi şcolile doctorale din cadrul altei IOSD, din ţară sau din străinătate, inclusiv privind participarea la consorţii internaţionale şi efectuarea studiilor superioare de doctorat în cotutelă cu altă şcoală doctorală din cadrul AMTAP sau cu o altă IOSD din ţară sau din străinătate;
 • adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea calităţii studiilor superioare de doctorat, pentru buna desfăşurare a evaluărilor periodice ale şcolilor doctorale şi conducătorilor de doctorat, pentru respectarea normelor de etică şi deontologie de către conducătorii de doctorat şi studenţii doctoranzi;
 • selectarea conducătorilor de doctorat pentru activitate într-o nouă şcoală doctorală;
 • medierea conflictelor dintre studenţii-doctoranzi şi şcolile doctorale, precum şi, în caz de nesoluţionare de către consiliile şcolilor doctorale, a conflictelor dintre studenţii-doctoranzi şi conducătorii de doctorat.

Consiliul Științific al AMTAP elaborează anual metodologii de admitere și stabilește lista actelor necesare pentru admiterea la doctorat, cu cel puțin 6 luni înainte de data admiterii acestea fiind aprobate de către Senat.

Componenţa nominală a Consiliului ştiinţific 

NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
E-MAIL
Berezovicova Tatiana
Doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă, Președinte al Consiliului științific
Melnic Victoria
Rector AMTAP, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă
Comendant Tatiana
Prorector activitate științifică şi de creaţie, doctor în sociologie, conferențiar universitar
Roșca Angelina
Doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă
Bălăiță Aurelian
Doctor, profesor universitar, Rector UNAGE
Badrajan Svetlana
Doctor în studiul artelor, profesor universitar, Director al Școlii doctorale
Tipa Violeta
Doctor, conferențiar cercetător
Trocinel Daniela
doctorandă, secretar al Consiliului științific
Strategia de cercetare și creație pentru anii 2022-2026 (aprobat - pr.v.nr.12 din 16.12.2021)
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.