Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Admiterea

AVIZ

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Școala Doctorală  Studiul Artelor și Culturologie anunță admiterea la studii de doctorat în perioada 21-26 noiembrie, 2022, la specialitățile:

653.01. Muzicologie (creație, cercetare)

654.01. Artă teatrală, coregrafică (creație, cercetare)

651.03. Arte plastice și decorative (creație, cercetare)

654.02. Artă cinematografică, televiziune şi alte arte audiovizuale (creație, cercetare)

 

Dosarele se depun la Biroul Școlii Doctorale/secretară, bl. I, cab.304

luni: 12.00 – 17.00, vineri: 10.00 – 12.00,

până la 16 noiembrie, 2022

Telefoane de contact:

Director Școala doctorală dr., Svetlana Badrajan – 067494708

Secretară Corina Țaca – 068857115

 

Condițiile de înscriere la concurs

I.  Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii de doctorat numai absolvenții cu diploma de studii superioare de master sau echivalentă acesteia, din R. Moldova și din străinătate, conform legii.

II. Pentru înscriere la concurs, candidatul prezintă o cerere pe numele Rectorului AMTAP, însoţită de următoarele acte:

 1. Actul de studii (în original) şi o copie a acestuia, cu anexa sau suplimentul la diplomă;
 2. Pentru doctoratul științific: lista lucrărilor ştiinţifice elaborate (publicate sau susţinute în reuniuni ştiinţifice) și un referat ştiinţific (15- 20 pagini), la tematica viitoarei teze;
 3. Pentru doctoratul profesional: lista creațiilor proprii (publicate/ interpretate/ montate pe scene profesioniste/ prezentate în expoziții personale, colective sau de grup) sau a repertoriului abordat în instituţii de artă profesioniste, copii de pe afișele sau programele manifestărilor artistice relevante cu participarea candidatului și oferta de cercetare (3-5 pagini);

Notă: Candidaţii pentru tipul de doctorat profesional:

 • subdomeniul Interpretare muzicală, vor depune odată cu dosarul de înscriere Lista de repertoriu/Programul recitalului (40 min);
 • la profilurile Dirijat cor academic şi Dirijat orchestră vor depune odată cu dosarul DVD-urile cu înregistrările autentice ale concertelor susţinute;
 • pentru subdomeniile Actorie, Regie, Coregrafie și dans,vor depune odată cu dosarul de înscriere lista de repertoriu artistic-interpretativ (10 titluri).
 • pentru specializările: Artă cinematografică, televiziune şi alte arte audiovizuale; Arte plasticeși decorative vor depune odată cu dosarul DVD-urile cu înregistrările autentice.
 1. Extrasul din procesul-verbal al şedinţei Comisiei de finalizare a studiilor de Masterat sau recomandări din partea a doi specialişti cu grad ştiinţific/titlu artistic în domeniu;
 2. Curriculum vitae Europass;
 3. Copia buletinului de identitate;
 4. Trei fotografii tip pașaport;
 5. Chitanța de achitare a taxei de înscriere. Taxa de înscriere este 50 lei;
 6.  Lista actelor depuse;
 7.  Un dosar tip mapă cu șiret (carton, fără șină).

II. Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia celor care şi-au făcut studiile în România sau Rusia) vor prezenta traducerea diplomei, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acestuia de către Ministerul Educaţiei și Cercetării.

III. Cetățenii altor state și apatrizii pot participa la concurs doar cu taxă. Ei depun suplimentar următoarele acte:

 • Copia pașaportului
 • Certificatul eliberat de Ministerul Educaliei din țara de origine confirmând pentru fiecare: diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei, descrierea sistemului de notare;
 • Certificat de cazier judiciar;

Documente de referință

Orarul examenelor de admitere 2022

Cerințe admitere - Arte plastice și decorative; Design.

Cerințe admitere - Artă cinematografică, televiziune și alte arte audiovizuale

Cerințe admitere - Artă teatrală, coregrafică (doctorat profesional)

Cerințe admitere - Artă teatrală, coregrafică (doctorat științific)

Cerințe admitere - Culturologie

Cerințe admitere - Muzicologie

Decizie cu privire la măsurile de funcționare a instituțiilor de învățământ superior în perioada riscului de îmbolnăvire cu COVID-19

Extras cu privire la organizarea procesului de studiu la programele de studii din cadrul Școlii doctorale Studiul artelor și Culturologie

Lista conducătorilor de doctorat

Ordin MECC nr. 968 din 03.10.2022 cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare din bugetul de stat pentru anul academic 2022-2023

Granturi doctorale solicitate, 2021

Lista și numărul de granturi doctorale solicitate, 2021

Bază de date docotranzi 2021

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.