Academy of Music, Theater and Fine Arts

Council for Institutional Strategic Development

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională (CDSI) activează în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, art.104

Pentru soluționarea competentă și eficientă a problemelor strategice în dezvoltarea instituțională, CDSI este format din profesori, economiști, juriști și manageri de înaltă calificare.

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională are următoarele competenţe şi atribuţii:

 • coordonează elaborarea Planului de dezvoltare strategică instituţională, care cuprinde viziunea, misiunea, strategia de dezvoltare a instituţiei de învățământ şi acţiunile principale pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, şi îl prezintă senatului pentru aprobare;
 • monitorizează, evaluează eficienţa utilizării resurselor financiare şi prezintă senatului pentru aprobare proiectul bugetului instituţiei de învățământ;
 • aprobă contractul-tip de studii şi cuantumul taxelor de studii;
 • asigură managementul instituţional privind drepturile de proprietate intelectuală şi de transfer tehnologic;
 • ia decizii, cu avizul favorabil al senatului, privind:
 1. dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului instituţiei, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor membrilor;
 2. iniţierea şi închiderea programelor de studii, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor membrilor;
 3. metodologia de salarizare şi stimulare a personalului;
 4. activităţile de antreprenoriat, parteneriatele public-private şi cooperarea cu mediul de afaceri;
 5. angajarea în consorţii şi fuzionarea cu alte instituţii de învățământ superior;
 6. organizează şi desfăşoară alegerile pentru postul de rector în conformitate cu regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a alegerilor.

Membrii Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională poartă răspundere pentru deciziile luate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 

NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
ZBÎRNEA Tudor
Director general al Muzeului Național de Arte din RM, Maestru în Artă, Președinte CDSI
MINCU Georgeta
Vice director al Centrului de dezvoltare și management
GANEA Victoria
Șef-adjunct direcție al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare, doctor în economie
CIOBANU Ghenadie
Președinte de onoare al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din RM, profesor universitar, Maestru în Artă
POSTICĂ Alexandru
Jurist, director de programe Asociația Promo-LEX, cercetător științific al ICJP al AȘM
CRĂCIUN Claudia
Doctor în pedagogie, profesor universitar, AMTAP
MAHOVICI Iurie
Profesor universitar, Maestru în Artă, AMTAP
MELNIC Victoria
Rector AMTAP, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă
BEREZOVICOVA Tatiana
Prim-prorector activitate didactică a AMTAP, doctor în studiul artelor, profesor universitar interimar, Maestru în Artă, Secretar CDSI

Ordinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova cu privire la aprobarea componenței Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională AMTAP

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.