RO RU EN
MUZICĂ
Facultăţile muzicale ale Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice dispun de cadre didactice de un înalt... More Info
TEATRU
Facultatea Teatru, Film şi Dans (FTFD) îşi are începutul în a doua jumătate a anilor 50, când... More Info
ARTE PLASTICE
Facultatea Arte Plastice dispune de cadre didactice de un înalt nivel profesionist care asigură formarea... More Info

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

 

 

Școala Docrtorală Studiul artelor și Culturologie de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice anunță admiterea la doctorat profesional și stiințific, specialitățile muzicologie și artă teatrală/coregrafică, care se va desfășura  în perioada 10-20 noiembrie.

Condițiile de înscriere la concurs

 

I.  Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii de doctorat numai absolvenții cu diploma de studii superioare de master sau echivalentă acesteia, din R. Moldova și din străinătate, conform legii.

II. Pentru înscriere la concurs, candidatul prezintă o cerere pe numele Rectorului AMTAP, însoţită de următoarele acte:

1. Actul de studii (în original) şi o copie a acestuia, cu anexa sau suplimentul la diplomă;

- pentru doctoratul științific: lista lucrărilor ştiinţifice elaborate (publicate sau susţinute în reuniuni ştiinţifice) și un referat ştiinţific (15-20 pagini), la tematica viitoarei teze;

- pentru doctoratul profesional: lista creațiilor proprii (publicate/ interpretate/ montate pe scene profesioniste/ prezentate în expoziții personale, colective sau de grup) sau a repertoriului abordat în instituţii de artă profesioniste, copii de pe afișele sau programele manifestărilor artistice relevante cu participarea candidatului și oferta de cercetare (3-5 pagini);

Notă: Candidaţii pentru tipul de doctorat profesional, subdomeniul Interpretare muzicală, vor depune odată cu dosarul de înscriere Lista de repertoriu/Programul recitalului; Candidaţii la profilurile Dirijat cor academic şi Dirijat orchestră vor depune odată cu dosarul DVD-urile cu înregistrările autentice ale concertelor susţinute); Candidaţii pentru subdomeniile Actorie, Regie, Coregrafie și dans vor depune odată cu dosarul de înscriere lista de repertoriu artistic-interpretativ (10 titluri).

2. Extrasul din procesul-verbal al şedinţei Comisiei de finalizare a studiilor de Masterat sau recomandări din partea a doi specialişti cu grad ştiinţific/titlu artistic în domeniu;

3. Curriculum vitae;

4. Copia buletinului de identitate;

5. Copia carnetului de muncă;

6. Trei fotografii tip pașaport;

7. Chitanța de achitare a taxei de inscriere. Taxa de înscriere este 40 lei;

8. Lista actelor depuse

9. Un dosar tip mapă (carton, fără șină)

Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia celor care şi-au făcut studiile în România sau Rusia) vor prezenta traducerea diplomei, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acestuia de către Ministerul Educaţiei.

III. Cetățenii altor state și apatrizii pot participa la concurs doar cu taxă. Ei depun suplimentar următoarele acte:

-         Copia pașaportului

-         Certificatul eliberat de Ministerul Educaliei din țara de origine confirmând pentru fiecare

-         diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei,

-         descrierea sistemului de notare;

-         Certificat de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de școlarizare;

-         Asigurare medicală, cazare gi trai;

-         Certificat de cazier judiciar;

-         Certificat medical HIV/SIDA;

 Dosarele se depun la Biroul Școlii Doctorale/secretara cabinetul nr. 300 până la 10 noiembrie.

 

 

 AVIZ

 

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice anunţă:

Concurs pentru suplinirea următoarelor posturi didactice vacante:


Catedra Pian special și ansamblu cameral

 • Conferențiar universitar – 1 (Instrument)

Catedra Muzica populară

 • Lector universitar – 0,75 (Instrument complementar)

Catedra Muzicologie și compoziție

 • Conferențiar universitar – 1 (Istoria muzicii universale)

Catedra Instrumente aerofone

 • Lector universitar – 0,5 (Ansamblu și Istoria artei interpretative)

Catedra Canto academic și măiestrie de operă

 • Conferențiar universitar – 0,75 (Canto)

Catedra Pedagogie muzicală

 • Conferențiar universitar – 0,75 (Ansamblu coral)
 • Conferențiar universitar – 0,75 (Dirijare)
 • Lector universitar – 0,5 (Aranjament coral)
 • Lector universitar – 0,5 (Dirijare)

Catedra Pian general

 • Conferențiar universitar – 1

Catedra Dramaturgie, Teatrologie și Scenografie

 • Profesor universitar – 1 (Dramaturgie)
 • Lector universitar – 0,5 (Cromatica și proiectarea costumului)

Catedra Arta actorului

 • Profesor universitar – 0,5 (Arta vorbi§rii)
 • Profesor universitar – 1 (Improvizația în arta actorului)

Departamentul Arta coregrafică și performanță motrică

 • Lector universitar – 1 (Bazele dansului clasic)

Catedra Grafica

 •  Lector universitar – 1 (Desen)
 • Lector universitar – 1 (Pictură)

Catedra Ceramică și prelucrarea artistică a metalelor

 •  Lector universitar – 0,5 (Lucrul în material)

 Catedra Arte decorative aplicate

 •  Lector universitar – 1 (Transpunere în material, tapiserie)

Catedra Design interior

 • Lector universitar – 1 (Desen tehnic)
 • Lector universitar – 1 (Proiect)

Catedra Design vestimentar

 • Lector universitar – 1 (Proiect)
 • Conferențiar universitar – 1 (Construcția și tehnologia în atelier)

Dosarul candidaților va include:

a) cererea de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) fișa personală de evidență a cadrelor;

d) copia carnetului de muncă;

e) copii ale diplomei de licență, de master;

f) copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare;

g) copii ale diplomei de doctor, ale diplomei de profesor universitar sau de conferențiar universitar, precum și ale titlurilor onorifice;

h) lista lucrărilor științifice și metodice publicate;

i) darea de seamă pentru ultinii 5 ani de activitate.

Termenul de depunere a cererilor și a dosarelor–30 zile de la data apariţiei avizului (30.09.2016).

Adresa: or. Chişinău, str. A.Mateevici, 111, bir.231

Informaţii la telefoanele:  (022)238213; (022)238720; (022)238712

*********************************************************************************************************

 

 

REZULTATELE ADMITERII 2016

 

Licență buget

Masterat buget

Masterat contract

 

 

 

 

 

ADMITEREA 2016
 
Pentru anul de studii 2016-2017 AMTAP anunță admiterea la următoarele specialități:
 
Facultățile MUZICALE: 
 • Interpretare instrumentală (pian, instrumente cu coarde, instrumente aerofone și de percuție, instrumente populare, instrumente de estradă și jazz);
 • Compoziție (muzică academică; muzică ușoară și jazz);
 • Muzicologie;
 • Canto (academic, popular, de estradă);
 • Dirijat;
 • Pedagogie muzicală.

Admiterea se face în baza studiilor medii de profil (bac, colegiu).

 
Facultatea TEATRU, FILM, DANS: 
 • Actorie;
 • Regie estradă;
 • Coregrafie;
 • Pedagogia dansului;
 • Scenografie;
 • Dramaturgie și scenaristică;
 • Imagine film/TV;
 • Culturologie;
 • Management artistic.

Admiterea se face în baza studiilor medii generale şi/sau speciale (bac, colegiu).

 
Facultatea ARTE PLASTICE: 
 • Pictură;
 • Pictură bisericească;
 • Grafica;
 • Design vestimentar;
 • Design interior;
 • Arta Decorativă Aplicată (tapiserie şi ceramică);
 • Istoria și teoria artelor.

Admiterea se face în baza studiilor medii generale şi/sau speciale (bac, colegiu). La comisia de admitere se prezintă un portofolio cu lucrări proprii.

 


Cerințele pentru probele de aptitudini: 

 

 

 

 

 
Informaţii suplimentare:
Muzică – 244558, 243745, 245334, 240213;
Teatru, Film, Dans – 925215, 238774;
Arte plastice – 234223, 222931. 
 
*** 
 

OPERACADEMY 2016 demareaza inscrierile pentru rolurile din opera “Cosi fan tutte” de W.A. Mozart. Cei interesaţi pot trimite un email cu CV, poză şi o înregistrare recentă (link) la info@operacademy.eu.

  

 
*** 
 
 

    

 

 

SERVICIUL GERMAN DE SCHIMB ACADEMIС

  OFERTA DE BURSE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI MOBILITATE ACADEMICĂ AMTAP Concursuri, Oferte, Burse

Burse

Concursuri

Anunțuri

Arhiva

Copyright © 2016 amtap.md. All Rights Reserved.
site by Moldahost